Usability-vägen till användbara digitala lösningar

Vad är nytta för användaren?

Hur ska man utveckla användbara system? För att systemet ska upplevas positivt för användaren måste nyttan i brukssituationen agera bakgrund för designarbetet. Den här kursen ger dig en introduktion till detta.

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på användarcentrerad systemutveckling och belyser planering för användbarhet i utvecklingsprojekt, behovsanalys, framtagning av designlösningar och användbarhets-utvärdering.

Vad är det som gör en produkt användbar? I denna kurs ger vi dig grunderna i hur man metodiskt, systematiskt och iterativt jobbar med att designa användbara, digitala lösningar, baserat på slutanvändarnas behov.

Deltagarna får teoretisk kunskap inom metodik och designprocess i enlighet med det agila arbetssättets olika faser. I varje steg får deltagarna applicera teorin praktiskt, från att intervjua användarna till att prototypa sin lösning. Fokus för kursen är att få en fördjupad förståelse för hur man omvandlar behov och krav från användare till designförslag, i ett format som fokuserar på praktiskt lärande och kreativitet.

Under kursen fokuserar vi på analoga skisser och utformningar, inga datorer behövs, men har man en egen dator med ett prototypprogram får man gärna ta med den.  

Kursinnehåll

  • Ändamålsenlig design
  • Målgrupps- och behovsanalys
  • Utforska och ta fram koncept
  • Kvalitativa metoder
  • Framtagning av designförslag mot användarbehov
  • Användbarhetstestning   

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med systemutveckling och/eller krav från användare, samt till dig som vill lära dig mer om metoder kring användbarhet och människa-maskin-interaktion.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga specifika förkunskaper behövs.

Mål med kursen

Målet efter kursen är att bidra med nya verktyg som går att applicera i deltagarnas egna projekt, oavsett vilken roll man har! Kursen ger dig grunderna i hur man metodiskt, systematiskt och iterativt jobbar med att ta fram användbara system. Deltagarna lär sig hur användarcentrerade aktiviteter integreras för lyckade utvecklingsprojekt.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Emma Jonsson och Katarina Iversen

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 18.800 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för Usability-vägen till användbara digitala lösningar