SysML för MBSE (Model Based Systems Engineering)

Kursen ger en praktisk erfarenhet i Model Based Systems Engineering (MBSE). Den är inriktad på aktiviteter för att utveckla komplexa produkter och system. Kursen nyttjar Systems Modeling Language (SysML) standardiserat av Object Management Group (OMG) för att uttrycka systemets funktionella och icke-funktionella krav samt dokumentera systemarkitektur och design för att realisera kravmängden.

Kursbeskrivning

De mest väsentliga delarna av SysML för systemutveckling beskrivs och används i övningar. Övningarna genomförs i ett SysML modelleringsverktyg för att få erfarenhet i en realistisk utvecklingssituation. Kursen har dock inte ambitionen att visa ett verktygs alla detaljer.

 

Grundläggande för all utveckling är att finna och formulera de krav som ska vara styrande för produkten. Krav är något som traditionellt formulerats i textbaserade dokument. Vanligt är att använda kravhanteringsverktyg. Även med dessa utgör kraven bara ett underlag att utforma systemet efter (och verifiera mot). Krav kan på olika sätt integreras med modelleringsverktyget alternativt representeras direkt i modelleringsverktyget. Olika typer av krav studeras med utgångspunkt i hur de påverkar konstruktionen/arkitekturen och hur de lämpligen representeras i produktens systemmodell.

 

Användningsfallsanalys är ett effektivt sätt att identifiera krav. Resultatet är en funktionellt orienterad kravbeskrivning i form av scenarion som visar användares interaktion med systemet och utgör underlag till systematisk utformning av system. Beskrivningen görs utan tankar på systemets interna uppbyggnad.

 

Systemet består av ett antal delar (systemkomponenter) som måste identifieras. Kursen ger exempel på metodik för att finna en bra uppdelning av systemet.

 

Den funktionalitet som beskrivits i användningsfallen ska realiseras av systemet. Systemets ingående komponenter erbjuder komplett funktionalitet genom att interagera med varandra. Interaktion kan beskrivas på ett antal olika sätt, exempelvis aktivitets- eller sekvensdiagram.

 

 Kursinnehåll

  • Krav
  • Användningsfall
  • Arkitektur
  • Systemkomponenter
  • Interaktion
  • Gränssnittsdefinition  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen är till för dig som arbetar med olika roller inom systemutveckling, till exempel: systemingenjörer, systemarkitekter, mjukvaruarkitekter och utvecklare, kravingenjörer, testingenjörer, projektledare, konfigurationsledare, produktägare, scrum-ledare eller liknande.

Vilka förkunskaper krävs?

Grundläggande kunskaper i kravspecifikation och system- eller mjukvarudesign är lämpliga.

Mål med kursen

Efter kursen ska du ha fått kunskaper och grundläggande färdigheter för att själv skapa en systemmodell över din produkts kravanlys och arkitektur enligt en sammanhängande metodik.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Magnus Skoog

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 16.800 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för SysML för MBSE (Model Based Systems Engineering)