Sambandstjänstens grunder och ledning

Aktörsgemensam sambandstjänst

Vid samhällsstörningar, till exempel höga vattenflöden, stormar eller stora skogs-bränder, kan händelseförloppen ändras mycket snabbt. Lika snabbt växlar ledningsbehoven - enheter tillkommer, andra utgår eller får ändrade uppgifter. Vid höjd beredskap och krig är läget ännu mer oförutsägbart. Hur samordnas sambandet till ett fungerande stöd till lednings- och samverkansstrukturerna, även vid snabba förändringar i lägesbilden?

Kursbeskrivning

Förmågan att fatta beslut om sambandet, baserat på aktuella ledningsbehov, är viktig. Planer måste med mycket kort varsel kunna omsättas i anvisningar och direktiv för sambandet.

 

Kursdel 1 ger dig de grundläggande kunskaper om sambandstjänst som behövs för att du skall kunna verka som medlem i stab eller ISF. Kursdelen ger dig sambandstjänstens grunder samt centrala termer och begrepp inom området.

 

Kursdel 2 är en påbyggnad och riktar sig till dig som har ett sambandsansvar i egen organisation. Här belyser principer för ledning av sambandstjänsten, d v s planering, genomförande och uppföljning. Vi ger också exempel på hur sambandet samordnas med tydliga direktiv baserat på utarbetad sambandsplan.

 

En förståelse för tillgängliga sambandssystems grundläggande egenskaper är viktigt vid sambandsplanering och vi ägnar därför lite tid åt de viktigaste sambandssystemen. Rakelsystemet är naturligtvis centralt bland dessa.

 

Förmågan att hantera skyddsvärd information utan att röja hemliga uppgifter ökar vid höjd beredskap. Vi sammanfattar grunderna inom signalskyddet och klassning av information.

Kursinnehåll

  • Sambandstjänstens grunder, omfattning, begrepp, mål och syfte
  • Ledning av sambandstjänst
  • Sambandssystem för krisberedskap
  • Signalskyddets grunder  

Vem vänder sig kursen till?

Kursdel 1: Medlem i stab eller ISF. Kursdel 2: Sambandsansvariga i centrala myndigheter, vid geografiskt områdesansvariga aktörer samt i organisationer som skall kunna verka vid samhällsstörningar och höjd beredskap.

Vilka förkunskaper krävs?

Kursdel 1 förutsätter att du har grundläggande förmåga att hantera Rakelterminalen. Kursdel 2 förutsätter att du gått kursdel 1 - eller har motsvarande kunskaper.

Mål med kursen

Efter kursdel 1 skall deltagaren kunna beskriva sambandstjänstens omfattning, dess övergripande mål och syfte samt ha förståelse för sambandets betydelse för lednings- och samverkansstrukturerna. Efter kursdel 2 skall deltagaren ha grundlagd förmåga att planera, leda och följa upp sambandstjänst. Deltagaren skall också ha någon förmåga att driva sambandsfrågor ur ett lednings- och samverkansperspektiv i sin egen organisation.

Kursansvarig

Benny Karlsson

Kursinformation

Kurslängd: 1+2 dagar (Kursdel 1 - en dag. Kursdel 2 - två dagar)
Kostnad: 1 dag: 8.900 kr, 2 dagar: 16.800 kr, 3 dagar: 25.200 kr
Språk: Svenska

Intresseanmälan för Sambandstjänstens grunder och ledning