Så utvärderar du hanteringen av en kris

Att lära från kriser genom utvärdering

Att utvärdera handlar om viljan att lära, förbättra och utveckla. Att våga se på fel och brister, vad som orsakat dessa och hitta lösningar. Lika viktigt är det att lyfta fram vad som fungerat väl och vad det grundar sig i. Att utvärdera är en del i en lärande process.

Kursbeskrivning

Utvärderingar skapar möjligheter att utveckla arbetssätt och former för samverkan som i sin tur leder till ett bättre beslutsfattande. Har vidtagna åtgärder fått de effekter som man har tänkt sig? Har åtgärderna genomförts så som man avsett? En utvärdering handlar om att beskriva vad som inträffat och vilka åtgärder som vidtagits men också om att bedöma och förklara prestationer och effekter.

 

Under kursen går vi igenom vad det innebär att utvärdera en inträffad kris. Vi går igenom incitament för att utvärdera, när man bör utvärdera och hur man kan implementera och förvalta de lärdomar som dras i en utvärdering. Kursen behandlar även viktiga moment, såsom utvärderingens arbets-process, verktyg och rollen som utvärderare. Kursen har ett interaktivt fokus som ger deltagarna goda möjligheter att berika varandra genom att utbyta erfarenheter, tankar och idéer.

 

Kursen skapar förutsättningar för att ta steget från hantering till utvärdering. Kunskapen som förvärvas under kursen ger en bra grund för att veta vad man ska beakta när man beställer ett utvärderings-uppdrag men också om man själv ska genomföra en utvärdering. Såväl beställarperspektivet som utförarperspektivet beaktas under kursen.

 

Kursen inleds med föreläsande moment, som varvas med diskussioner och uppgifter. Mellan momenten ges utrymme för reflektion och lärande mellan deltagarna. Vi går igenom lämpliga verktyg och metoder. Möjlighet till visst stöd för fortsatt arbete i den egna organisationen ges i form av material och kunskapsutbyte mellan deltagarna. För den som önskar kan mentorstöd ges som ett tillägg efter genomförd kurs.

Kursinnehåll

  • Varför ska man utvärdera?
  • När bör en utvärdering genomföras?
  • Rollen som utvärderare
  • Utvärderingens arbetsprocess och innehåll
  • Verktyg för utvärdering
  • Att tänka på när man utför utvärderingar
  • Hur kan man implementera och förvalta de lärdomar som dragits?

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till befattningshavare med ansvar att bygga upp och utveckla kris-organisationer samt till dem som ska kunna ta rollen som utvärderare.

Vilka förkunskaper krävs?

Kursen är en grundkurs i vikten av att utvärdera inträffade kriser och ger baskunskaper i hur detta kan genomföras. Grundläggande kunskaper i krisberedskap och/eller praktisk erfarenhet från området är en fördel.

Mål med kursen

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha erhållit grundläggande kunskap om utvärderingsprocessen. Kursen ska ge stöd för fortsatt arbete på hemmaplan med att utveckla den egna krisorganisationen genom utvärdering.

Kursansvarig

Kajsa Helmbring

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag
Kostnad: Vänligen kontakta kursansvarig för prisuppgift
Språk: Svenska

Intresseanmälan för Så utvärderar du hanteringen av en kris