Rakel - Instruktörskurs

Rakelutbildning i egen regi

När Rakel är infört i linjeorganisationen och både utrustning och metoder är på plats behöver ni säkerställa att er personal och er organisation har förmåga att verka med Rakel utifrån de operativa krav ni har fastställt. Egen instruktörsförmåga är både rationellt och kostnadsbesparande. Här lär ni er att utbilda er själva.

Kursbeskrivning

Kursens övergripande mål och syfte är att förse er med sådan förmåga att ni själva kan utbilda era Rakelanvändare, både vad gäller grund- och repetitionsutbildningar. Därtill får ni också kompetens att aktivt bidra till det metodarbete som oundvikligen måste göras.  Kursen beskriver Rakelnätet och dess aktörer. Här berör vi också de grundläggande principerna för samverkan utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) fastställda riktlinjer, nämligen "Nationella Riktlinjer för samverkan i Rakel".

 

En viktig punkt i kursen är själva utbildningen - hur planerar, genomför och utvärderar man Rakel-utbildning? Vi går igenom förutsättningar och hur ni på ett enkelt sätt kan strukturera en utbildnings-situation. En central del i förståelsen för både system, metod och samverkan är kunskap om de administrativa grunderna för abonnemang, tal-grupper och blockstruktur. Vi berör detta översiktligt.

 

Ofta stöter man vid utbildning på frågor om "varför det fungerar si eller så", eller "varför kan jag inte...". Instruktören bör därför också kunna förklara systemet och dess funktioner på en övergripande nivå. Det är viktigt att kunna göra kopplingar mellan de tjänster ni använder och Rakeltekniken. Utöver detta berör vi också metoder i form av exempelvis sambandsledning, signalering (att tala i radio) och operativ sambandsplanering.

Kursinnehåll

  • Rakel grunder; system, teknik, tjänster och funktioner
  • Grunder för samverkan i Rakel
  • Metod; Sambandsledning, signalering och trafikövningar
  • Att utbilda; planering, genomförande och utvärdering
  • Administrativa grunder i Rakel; abonnemang, talgrupper och blockstruktur  

Vem vänder sig kursen till?

Alla som ska verka som Rakelinstruktör och metodutvecklare inom den egen organisationen.

Vilka förkunskaper krävs?

Kursen förutsätter att du har grundläggande förmåga att hantera Rakelmobilen. 

Mål med kursen

Efter kursen kommer du att förstå hur Rakelnätet är uppbyggt och fungerar, vilka tjänster som erbjuds och hur dessa nyttjas effektivt samt  processerna vid införande, drift och förvaltning av Rakel. Du kommer också att kunna planera, genomföra och värdera utbildning av personal i din egen organisation. 

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Benny Karlsson

Kursinformation

Kurslängd: 4 dagar
Kostnad: 33.600 kr
Språk: Svenska

Intresseanmälan för Rakel - Instruktörskurs