Kriskommunikation

Konsten att kommunicera i kris

Kommunikation är en central del i all form av krishantering och en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Den som inte kommunicerar, eller som kommunicerar på fel sätt, riskerar att förvärra situationen. Denna kurs erbjuder fyra delkurser med fokus på konsten att kommunicera vid kriser.

Kursbeskrivning

Kriser är händelser som per definition sällan kan hanteras av den ordinarie organisationen. Forskning visar att uppemot 80 procent av krisarbetet handlar om information och kommunikation. Hur väl en organisation kommunicerar internt och externt vid en kris har därför stor betydelse för vilka konsekvenser krisen slutligen får.

 

För att erbjuda möjlighet till kompetensutveckling utifrån deltagarnas kunskapsnivå är denna kurs indelad i fyra delkurser. Alla delkurserna kombinerar teoretisk utbildning med praktiska moment.

 

Delkurs 1 fokuserar på kriskommunikationens grunder. Vi går igenom vad kriskommunikation är, vilka delar den innefattar och tillvägagångssätt för genomförande. Fallgropar och framgångsfaktorer diskuteras utifrån verkliga händelser.

 

Delkurs 2 erbjuder praktisk medieträning där fokus är dialogen med massmedia. Deltagarna får inblick i journalistens vardag och medias samhällsroll. Delkursen innehåller olika intervjutekniker och praktisk träning - med eller utan kamera.

 

Delkurs 3 belyser möjligheter och risker med sociala medier, bloggar och webbforum både ur ett individ- och organisationsperspektiv. Reella exempel används som utgångspunkt. Deltagarna erbjuds även möjlighet till erfarenhetsutbyte.

 

Delkurs 4 utgör en skrivstuga där vi tränar på att anpassa budskap och information utifrån tillgängliga kanaler, verktyg och målgrupper. Bäst resultat blir det om vi utgår från deltagarnas egna exempel.

Kursinnehåll

  • Delkurs 1: Grundkurs i kriskommunikation
  • Delkurs 2: Praktisk medieträning
  • Delkurs 3: Medborgarjournalistik och sociala medier
  • Delkurs 4: Skrivstuga med fokus på budskapsformulering  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som arbetar med krisberedskap eller kriskommunikation, såsom kommunikatörer, säkerhetsansvariga och andra strategiska beslutsfattare. Delkurs 2 är särskilt framtagen för funktioner som kan komma att möta journalister i en krissituation.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha erhållit grundläggande kunskap om kommunikationens betydelse för effektiv krishantering. Varje delkurs ger dessutom verktyg och metoder för hur det interna och externa informationsflödet kan effektiviseras vid en kris. 

Kursansvarig

Kajsa Helmbring

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar (kan även ges som 4 delkurser à 0,5 dag)
Kostnad: Vänligen kontakta kursansvarig för prisuppgift
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för Kriskommunikation