Kriser och krisberedskap

Har ni förmåga att hantera kriser?

Hur vet vi att vår verksamhet befinner sig i en kris? Vad är det för skillnad mellan en allvarlig händelse, en extraordinär händelse och en kris, och spelar det egentligen roll? I denna kurs förklarar vi hur ni behöver arbeta för att verksamheten ska vara väl förberedd oavsett vad som hänt.

Kursbeskrivning

För att erbjuda möjlighet till kompetensutveckling utifrån deltagarnas behov är denna kurs indelad i tre delkurser:

  • Delkurs 1: Allmänt om kriser och krisberedskap
  • Delkurs 2: Det svenska krishanteringssystemet
  • Delkurs 3: Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och kontinuitetsplanering

 

Delkurs 1. Under kursen går vi igenom hur kriser definieras och konkretiserar genom praktiska exempel. Vi diskuterar kring vikten av god krisberedskap och krishantering samt studerar de processer som äger rum före, under och efter en kris för att se hur de integrerar med varandra. Kursen innehåller både teori och praktik.

 

Delkurs 2. Det svenska krishanteringssystemet består av olika nivåer med många samhällsaktörer. Dessa aktörer behöver i sin tur förhålla sig till lagar, grundprinciper och former för samverkan. Under denna kurs reder vi ut begreppen, går igenom aktuell lagstiftning och förklarar hur allt hänger ihop. Kursen innehåller både teori och praktik.

 

Delkurs 3. En god krisberedskap grundar sig i regel på risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) och kontinuitetsplanering. En RSA definierar hot, risker och sårbarheter inom den egna verksamheten. Kontinuitetshantering syftar till att upprätthålla den kritiska verksamheten på en acceptabel nivå oavsett vilka störningar som inträffar. Under kursen går vi igenom användningsområden, metoder och exempel på hur dessa processer stärker alla typer av organisationer att rusta inför, och framgångsrikt hantera avbrott i verksamheten.

Kursinnehåll

  • Grundläggande kunskap om kriser och krisberedskap
  • Varför god krisberedskap är en framgångsfaktor
  • Processer och metoder kopplade till krishantering och krisberedskap
  • Det svenska krishanteringssystemet
  • Praktiska tips, metoder och goda exempel  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av ämnet. Den kan vara särskilt givande för dig som i din yrkesroll har ett ansvar i samband med en kris – oavsett om du arbetar i offentlig eller i privat sektor.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga specifika förkunskaper behövs.

Mål med kursen

Efter avslutad kurs ska deltagarna känna en större trygghet inför en kris och vara medvetna om sin roll och sitt ansvar. Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap om vad som kännetecknar en kris, vad god krishantering och krisberedskap innebär samt hur de processer som råder före, under och efter hänger ihop.

Kursansvarig

Kajsa Helmbring

Kursinformation

Kurslängd: 1,5 dagar (kan även ges som 3 delkurser à 0,5 dag)
Kostnad: Vänligen kontakta kursansvarig för prisuppgift
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för Kriser och krisberedskap