Grunddatahantering i Rakel för sambandsansvarig

Förvaltning av Rakel

När Rakel är infört i linjeorganisationen, och utrustning och metoder är på plats, kvarstår Rakelansvaret i många organisationer hos en ensam eldsjäl. Programmeringsunderlag och annan väsentlig styrdokumentation riskerar då att hamna vid sidan av förändringar i både organisation och verksamheter. Följderna kan bli kaotiska vid svåra samhällsstörningar.

Kursbeskrivning

Kursens övergripande mål och syfte är att förse er med kompetens och förmåga att i egen regi förvalta programmeringsunderlag (PU) och väsentlig styrdokumentation rörande ert Rakelinförande. Dessa måste uppdateras och versionshanteras vid de regelbundna förändringar som sker i Rakelnätet (exempelvis vid införande av nya talgrupper), vid förändring inom egen organisation eller förändringar i metoder för samverkan.

 

Kursen beskriver översiktligt Rakelnätet och dess aktörer. Här berör vi också de administrativa grunderna samt grundläggande principer för samverkan i Rakel. Inledningsvis beskriver vi lednings- och sambandsanlysen, och dess betydelse för utformning av såväl metodik som PU. Metodiken berörs översiktligt i form av operativa sambandsplaner. Tyngdpunkten ligger därefter i PU och dess uppbyggnad. Här beskriver vi de grund-data som anges i PU och dess förhållande till abonnemang, talgrupper och blockstruktur. Vi berör även kopplingar till metodik och lednings-stödsystem.

 

Slutligen beskriver vi kontakter med Rakel Kundstöd, hur behörig kontaktperson och behörig beställare anmäls samt hur beställning ur PU genomförs.

Kursinnehåll

  • Rakel grunder; system, teknik, tjänster och funktioner
  • Administrativa grunder i Rakel; abonnemang, talgrupper och blockstruktur
  • Nödvändig styrdokumentation för Rakel
  • Lednings- och sambandsanalysen och dess koppling till metod och PU
  • Programmeringsunderlagets utformning och grunddata.
  • Beställningsförfarande hos Rakel Kundstöd  

Vem vänder sig kursen till?

Du som skall ansvara för drift, förvaltning och metodutveckling av Rakel i din organisation. 

Vilka förkunskaper krävs?

Rakel - Användarkurs eller likvärdig användarutbildning i Rakelmobiler krävs för att kunna relatera utbildningen till praktisk användning.

Mål med kursen

Efter kursen kommer du att förstå hur styrdokumentationen bildar en röd tråd och utmynnar i ett PU. Du kommer också att kunna genomföra beställningar utifrån PU hos Rakel Kundstöd.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Benny Karlsson

Kursinformation

Kurslängd: 3 dagar
Kostnad: 25.200 kr
Språk: Svenska

Intresseanmälan för Grunddatahantering i Rakel för sambandsansvarig