Beredskapsjuridik

Lägg grunden

För att förstå det svenska beredskaps-systemet behöver man förstå de författningar som omgärdar totalförsvaret och krisberedskapen. Kunskaper om beredskaps-juridiken ger en grundläggande förståelse för såväl begrepp som ansvar, ledning och samordning. Juridiken sätter ramarna för arbetet inom er verksamhet, och ger förut-sättningarna för allt arbete med krisberedskap och civilt försvar. Denna kurs syftar till att reda ut, förklara och ge struktur till detta komplexa rättsområde, samt klargöra vilka skyldigheter och roll er verksamhet har inom det svenska beredskapssystemet.

Kursbeskrivning

Arbetet som svenska statliga myndigheter, kommuner och regioner ska bedriva under de närmaste åren med återuppbyggnaden av totalförsvaret och förstärkt krisberedskap i fredstid, innebär att man behöver kunna förstå, läsa och tolka beredskapsförfattningar. Kursen syftar till att introducera, reda ut och strukturera vad som gäller och vad är relevant för er organisationen.

 

Kursen berör frågor om förpliktelser och befogenheter i fråga om planering för och under höjd beredskap, och vad olika författningar betyder för er verksamhet.

 

Kursen varvar föreläsande moment med övningar och diskussioner. Den ger stort utrymme för frågeställningar som rör den egna verksamheten och reflektion. Om så önskas kan kursen avslutas med ett prov och diplom. Visst stöd för fortsatt arbete i den egna organisationen i form av material och annat stöd, finns som ett tillägg efter genomförd kurs.

Kursinnehåll

  • Beredskapslagstiftningens struktur, konstitutionella frågor samt grundläggande lagar och förordningar.
  • Särskilda bestämmelser för olika totalförsvarsområden samt centrala myndigheters ansvar.
  • Folkrättslig status och ockupationsrätt.
  • Länsstyrelsen, kommunen och regionen under höjd beredskap
  • Civilområdescheferna - roll och befogenheter.
  • Staten och näringslivet i krig.
  • Praktiska frågor kring myndigheternas planering för höjd beredskap.
  • Utveckling av krigsorganisation kopplat till ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar.
  • Grundläggande styrdokument från riksdag och regering

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till befattningshavare och andra med ansvar för att bygga upp civilt försvar. 

Vilka förkunskaper krävs?

Kursen kan anpassas och läggas upp som en grundkurs i beredskapsjuridik utan särskilda förkunskaper i juridik, om så önskas med särskild inriktning mot den aktuella verksamheten. 

Mål med kursen

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha erhållit grundläggande kunskaper om om beredskapsjuridikens struktur och centrala författningar, och hur dessa ska tolkas mot bakgrund av beredskapssystemet. 

Kursansvarig

Kajsa Helmbring

Kursinformation

Kurslängd: 0,5 dag - 2 dagar. Kan anpassas efter behov.
Kostnad: Vänligen kontakta kursansvarig för prisuppgift
Språk: Svenska

Intresseanmälan för Beredskapsjuridik