Att utforma en krigsorganisation

Så här leder och samordnar du arbetet med krigsorganisation

Att på förhand planera för hur samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas och bemannas under höjd beredskap och krig är viktigt för Sveriges totalförsvar. Att bygga upp en krigsorganisation kräver såväl systematiskt som strategiskt arbete under en längre tid. Denna kurs syftar till att utveckla er förmåga att leda och samordna ett utvecklingsarbete mot en välfungerande krigsorganisation.

Förutsättningar

Att planera, skapa och bemanna en krigsorganisation är ett omfattande arbete som sker under lång tid och i flera steg. Arbetet utgår från aktuell lagstiftning och nationella planeringsansvisningar, likaså från aktörernas planer för krisberedskap, kontinuitet, risk- och sårbarhet och extraordinära händelser i fredstid. Den svenska krisberedskapsmodellen med de tre principerna likhetsprincipen, ansvarsprincipen och närhetsprincipen bör fortsätta beaktas. En bra utgångspunkt är därför att i möjligaste mån försöka utgå från ordinarie organisation, verksamhet och rutiner vid planering och uppbyggnad av en krigsorganisation.

 

Princip för kursens genomförande. I denna kurs använder vi din egen organisations förutsättningar som utgångspunkt. Varje moment omfattar en teoretisk del varvad med en praktisk del där kursdeltagare översiktligt analyserar de egna förutsättningarna och dialogiserar det med övriga. Det hela görs på en övergripande nivå så att det inte blir frågan om någon säkerhetsskyddsklassificerad information som hanteras på kursen. På detta sätt har du som deltagare med dig grunderna för att kunna fortsätta arbetet praktisk hemma.

Kursinnehåll

  • Totalförsvarsplanering i stort
  • Dimensionering av krigsorganisation mot rekommenderade nivåer
  • Författningar
  • Den interna processen i arbetet med utformningen
  • Den interna processen för bemanning och krigsplacering
  • Beredskapsplanen
  • Kommunikation om krigsorganisationen  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till befattningshavare med ansvar att bygga upp krigsorganisationer.

Vilka förkunskaper krävs? 

Kursen är en grundkurs. Grundläggande kunskaper i totalförsvar är en fördel.

Mål med kursen

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha erhållit grundläggande kunskap om förutsättningarna för en krigs-organisation och hur den bör konstrueras. Kursen ska ge stöd för fortsatt arbete på hemmaplan med att utveckla den egna krigsorganisationen.

Kursansvarig

Kajsa Helmbring

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: Vänligen kontakta kursansvarig för prisuppgift.
Språk: Svenska

Intresseanmälan för Att utforma en krigsorganisation