Scenarier – ett effektivt sätt att hantera framtiden

28 augusti 2023

Enskilda händelser kan skapa tvära förändringar i samhället och påverka utvecklingen i olika frågor. Det kan gå snabbt men ofta har det funnits tecken innan. Vi kan till exempel se att bränningar av heliga skrifter får konsekvenser inom så vitt skilda områden som säkerhet, politik, demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, religionsutövning och sociala frågor. Genom att regelbundet analysera trender och begynnande tendenser i samhället hjälper vi oss själva att ligga steget före och ha beredskap. I det här blogginlägget skriver Cecilia Tuvesson om vikten av scenarioanalys.

 

 

Sommaren 2023 inleddes med att Turkiet meddelade sitt godkännande till ett svenskt inträde i Nato, vilket innebär ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte i svensk historia. Den slutliga ratificeringen sker troligtvis under hösten. Parallellt har bränningar av heliga skrifter, koranbränningar, gett upphov till en upprörd och hatisk stämning bland vissa grupper och svenska utlandsmyndigheter har attackerats. Det har också gett bränsle till en intensiv debatt om yttrandefriheten i Sverige - vad får man säga, göra och hur? Samtidigt ligger desinformation och påverkanskampanjer som ett raster över utvecklingen - ständigt påtagligt närvarande. Allt detta har i sin tur bidragit till att säkerhetsanalytiker varnar för att risken för attentat mot svenskar och svenska intressen har ökat. Regeringen manar allmänheten till att visa vaksamhet och SÄPO har höjt terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala.

 

Enskilda händelser ger ringar på vattnet

I mitt förra blogginlägg tog jag upp hur en föränderlig omvärld skapar ett behov av att analysera den. Jag underströk också att genom att anamma en gedigen omvärldsanalys så bidrar det till att vi bygger en förmåga inom ett visst område och ytterst till att vi är delaktiga i att skapa den framtid som vi vill leva i. Den senaste tidens utveckling inom säkerhet är ett exempel. Det vill säga att beakta den utveckling vi ser, reflektera över hur det kan påverka vårt samhälle och oss som individer samt dra slutsatser kring utvecklingen framåt.

 

I det här blogginlägget tänker jag gå in på det område som jag har arbetat med mest under de senaste åren - nämligen scenarioanalys. Hur kan enskilda händelser få så stora konsekvenser inom så vitt skilda områden och hur ska man kunna värdera dess påverkan på längre sikt? Ofta har det funnits gradvisa trender i samhället som kan skönjas långt före det att händelserna i sig ägt rum. Genom att återkommande analysera trender och begynnande tendenser i samhället, faktorer som påverkar utvecklingen i endera riktningen och göra antaganden om dess eventuella påverkan på sikt, hjälper vi oss själva att ligga steget före nutiden. En scenarioanalys identifierar just detta och uppmärksammar hur en händelse eller företeelse kan komma att utvecklas. Det gör att vi står bättre rustade och kan ta höjd för en viss utveckling i en fråga. Ur ett krisberedskapsperspektiv handlar det inte om att förutse en framtid utan snarare att förbereda sig för den.

 

Scenarier vilar tryggt på gemensamma grunder

Jag och mina kollegor bygger scenarier genom en modell som bildligt kan beskrivas i form av en tratt, där vi börjar från bredden och arbetar oss ner till analysens själva kärna. Scenariot tar avstamp i ett avgränsat område som vi vill studera. Därefter studerar vi trender i samhället som vi ser kan påverka utvecklingen framöver. 

 

Vi studerar faktorer som påverkar utvecklingen. Det kan exempelvis röra sig om politiska, sociala, ekonomiska, tekniska och legala faktorer. Det ger i sin tur en bra bas för framtagandet av scenarier. Längs vägen identifierar vi drivkrafter och hinder som vi stöter på samt osäkerheter som utmanar analysens träffsäkerhet. Med detta som bas utvecklas scenarier om framtiden inom ett specifikt område eller en specifik fråga. 

 

Scenarioanalys i korthet 

Mycket förenklat, för att konkretisera en scenarioanalys behöver omvärldsanalysen ta höjd för, och svara på, följande frågeställningar:  

  • Vad händer? (Med utgångspunkt i de trender och tendenser som påverkar utvecklingen.) 
  • Varför händer det? (Studera drivkrafter, aktörer och påverkansfaktorer.) 
  • Vad innebär det på sikt och vad betyder det för vår verksamhet? (Här behöver analysen relatera till eventuella konsekvenser som blir synliga.) 

 

Olika scenarier tar form, för olika behov

En scenarioanalys hjälper oss att studera och förstå mönster av förändring, begynnande trender och tendenser samt eventuella brytpunkter på det som analyseras. Den kan också användas som beslutsunderlag eller för att utvärdera och förfina nuvarande strategier i en organisation. Genom att ta fram scenarion som eventuellt mynnar ut i ett prognosunderlag kan analysen skapa bättre planeringsförutsättningar. Det kan handla om resursfördelning eller planering av aktiviteter i en organisation. En scenarioanalys ger oss också alternativa tolkningar av framtiden genom att identifiera samverkande processer. Den kan användas som underlag för reflektion och eftertanke i exempelvis ett spel eller övning.

 

Genom att ta fram olika scenarion som stödjer en händelseutveckling i olika riktningar skapas narrativ som hjälper oss att förstå ett spann av möjlig utveckling inom ett område eller specifik fråga. Kort sagt, en scenarioanalys kan användas på olika sätt och för olika syften. Det som ändå förenar scenarioanalysen i sin grundform är att den hjälper oss att reflektera och begrunda samhället och tar höjd för framtiden.  

 

Att tänka på i framtagandet av scenarier:

  • Börja alltid med att välja ut och konkretisera det som du vill studera.
  • Reflektera över vilka trender och tendenser som påverkar utvecklingen.
  • Vilka faktorer påverkar utvecklingen (exempelvis politiska, sociala, ekonomiska, tekniska och legala aspekter)?
  • Vilka hinder och drivkrafter finns längs vägen och hur kan osäkerheten till en viss utveckling beskrivas?
  • Utifrån ovanstående ta fram ett antal scenarier. Om du vill, vikta de olika scenarierna mot varandra och motivera vilket scenario som du bedömer har högst sannolikhet att inträffa.
  • Kom ihåg att en scenarioanalys är en ständigt pågående process och de antaganden som görs behöver ständigt uppdateras i takt med att omvärlden förändras.

 

Tiden är scenariots ständiga följeslagare men utmanar också sannolikheten

När man arbetar med framtiden som arbetsfält är det viktigt att ha i åtanke att ju längre tidshorisont som analysen baseras på desto högre är sannolikheten för en viss förändring, men med en ökad osäkerhet. Vissa områden tenderar att vara svårare än andra att analysera på lång sikt, ett exempel är teknologin.

 

Att anamma en scenarioanalys i det egna arbetet, i verksamheten eller för mig, som enskild individ, kan vi alla göra. Säkerhet kommer att ligga tungt på den svenska agendan framöver. Här kan vi alla bidra och scenarioanalys kan vara ett effektivt verktyg.

 

Ta gärna del av Combitechs kurs-och övningsutbud och tveka inte att höra av dig om du är intresserad av stöd från mig och mina kollegor. 

 

Dokumentation att inspireras och ta lärdom av:

FOI har tagit fram en rad viktiga analyser inom scenarioanalys:

Svensk säkerhet hotas av klimatförändringar

Gråzonsläger i krig och fred

EU har också tagit fram olika scenarier för utvecklingen framgent:

2023 Strategic Foresight Report

 

 

Tankemodell för scenarioanalys: