Fortsatt stadig tillväxt och ökad lönsamhet för Combitech första kvartalet 2024

26 April 2024

Under årets första kvartal visar den nordiska tech-, lösnings- och konsultpartnern Combitech en fortsatt stadig organisk tillväxt på nästan 9 procent tillsammans med en lönsamhetsökning på 10 procent.

Jessica Öberg, Combitechs vd

 

Combitechs uppdrag är att accelerera utvecklingen mot ett smart och motståndskraftigt samhälle. Under årets första kvartal har det säkerhetspolitiska läget fortsatt varit i fokus. Sveriges inträde i försvarsalliansen Nato har präglat affärsdialoger och samarbeten, vilket avspeglar sig i fördjupade nordiska kunduppdrag inom försvar, industri, försvarsindustri och beredskapsmyndigheter. Under kvartalet har Combitech arbetat tillsammans med offentlig sektor för att fortsatt stärka det civila försvaret och samhället för att möta Natos sju civila grundläggande förmågor för nationell motståndskraft.

– Våra experter fortsätter att arbeta intensivt för att möta den osäkerhet som samhället just nu präglas av och efterfrågan på våra tjänster fortsätter att öka. Försvarsindustrin har stora orderböcker och samhället efterfrågar vår kompetens och erfarenhet inom bland annat robusta kommunikationssystem, elförsörjning, kontinuitetshantering, beredskap för cyber-attacker och desinformation. Natomedlemskapet ställer ökade och förtydligade krav på totalförsvarsberedskap, vilket innefattar militärt försvar men även civila myndigheter och företag, säger Jessica Öberg, vd Combitech.  

Nyckelhändelser under perioden:  

  • Försvarsmakten (FM) / Försvarets materielverk (FMV) förlänger 24 månaders-avtal gällande underhåll av kommunikationsutrustning.
  • Norska Kongsberg Gruppen har tecknat ett tvåårigt avtal med Combitech inom konsulttjänster och åtaganden, där en del är tjänster inom integrerat logistikstöd (ILS).
  • Nya ramavtal med Luftfartsverket inom krishantering/totalförsvar och flygsäkerhet vanns under kvartalet.  
  • Combitech genomförde Totalförsvarsdagen den 16 januari tillsammans med inbjudna samhällsaktörer, med fokus på beredskapsövning inom finanssektorn för att bygga motståndskraft om betalningssystemet belastas hårt eller helt kraschar.
  • Combitech har under kvartalet fördjupat samverkan lokalt, till exempel genom ett samarbete med Försvarsmakten, Saab och kommunen i Arboga för att säkra personalförsörjning och stärka den kunskap som finns inom teknik, säkerhet och försvar på orten. Vidare arrangerade Combitech ett rundabordssamtal i Växjö gällande beredskap.

Nyckeltal för januari-mars 2024

(jämförelsetal Q1 2023 inom parentes)  

Omsättning: 1 049 MSEK (966 MSEK).   
 
Rörelsemarginal:  11,6% (11,5%)    
 
Operativt kassaflöde: 135 MSEK (138 MSEK)  
 
Antal medarbetare i slutet av första kvartalet:  2 335 (2 172)   

För ytterligare information kontakta:  

Ulrica Matsers, kommunikations- och marknadschef, Combitech AB 
Tel: 0734-46 00 70, E-post: ulrica.matsers@combitech.com  

Merton Kaplan, IR-ansvarig, Saab AB   
Tel: 0734-18 20 71, E-post: merton.kaplan@saabgroup.com 

Ulrica Matsers

Head of Marketing & Communications

ulrica.matsers@combitech.com

+46 (0) 734 46 00 70