Systemsäkerhet inom försvarssektorn

16 oktober 2024 i Linköping

Denna kurs belyser systemsäkerhets-verksamheten ur ett systemlivscykel-perspektiv med fokus på det arbete som genomförs under ett anskaffningsprojekt inom försvarssektorn. Här får du en inblick i verksamhets-processen för att hantera olycksrisker i tekniska system, vilka roller och vilket ansvar som Försvarsmakten, FMV och industrier har gällande systemsäkerhet, samt relationen mellan systemsäkerhet och andra verksamhetsområden.

Kursbeskrivning

Kursen inleds med att förklara vad systemsäkerhet omfattar samt definiera centrala begrepp inom området. Det handlar om att förstå vad i systemet och dess relation till omgivningen som kan orsaka olyckor när systemet används. Detta dels för att försöka förhindra att olyckor inträffar och dels för att begränsa följderna av en olycka om den ändå skulle bli verklighet.

 

Fullständig frihet från risk är ett idealtillstånd som kan betraktas som ouppnåeligt. Mer eller mindre omedvetet väger vi nyttan av ett system mot de olycksrisker vi samtidigt utsätter oss för. När frihet från olycksrisk är oförenligt med användning av tekniska systemet handlar det om att försöka reducera riskerna och att sedan på så goda grunder som möjligt kunna acceptera dessa. Riskmedvetenhet är därför ett centralt begrepp inom området.

 

Koppling mellan civil lagstiftning och krav på systemsäkerhetsverksamhet presenteras. Kursen belyser därefter olika faktorer som är styrande för vilka systemsäkerhetsaktiviteter ett projekt behöver göra för att ha tillräckligt beslutsunderlag för riskacceptans i det system som projektet utvecklar.

 

Avslutningsvis görs en översiktlig genomgång av ett urval riskanalysmetoder.
Informationssäkerhet/Security omfattas inte av systemsäkerhet och behandlas därför inte i kursen. 

Kursinnehåll

  • Terminologi, metoder och angreppssätt
  • Relationen till angränsande verksamhetsområden
  • Organisation och ansvar under systemlivscykelprocessen (FM, FMV, utvecklande industri, underleverantörer)
  • Systemsäkerhetsaktiviteter i ett projekt, från kravställning på olika nivåer, analyser, rapporter, möten, beslut till uppföljning
  • Handböcker och standarder inom området
  • Hantering av COTS/CE-märkta produkter
  • Integrationsaspekter då ett system ska ingå i ett större sammanhang

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, projektledare och övriga medlemmar i projekt inom försvarsindustrin.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Att ge en grundläggande förståelse för behovet av systemsäkerhetsverksamhet, de olika aktörernas roller och ansvar samt grunderna i hur riskhanteringsarbetet kan bedrivas inom materielanskaffningsprojekt inom försvarssektorn.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Martin Dalaryd

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag
Kostnad: 9.900 kr
Språk: Svenska

Anmälan för Systemsäkerhet inom försvarssektorn