Systemsäkerhet i praktiken

12-13 november 2024 i Linköping

Denna kurs syftar till att ge dig en fördjupad förståelse och helhetsbild kring genomförande av systemsäkerhets-verksamhet och dess koppling till utvecklingen av säkerhetskritiska tekniska system.

Kursbeskrivning

Försvarsmateriel är ofta komplex teknik, som ligger i teknikutvecklingens framkant. Detta gör att den kan ha egenskaper, och användas på ett sådant sätt, att den kan medföra olyckor med konsekvenser för människa, egendom och miljö.
En systemsäkerhetsverksamhet ska därför bedrivas vid framtagningen av försvarsmateriel för att systematiskt utvärdera och motverka att tekniska system bidrar till uppkomst av olyckor vid dess avsedda användning.


Kursen tar sin utgångspunkt i hur systemsäkerhetsverksamhet praktisk genomförs inom utvecklande industri. Genom grupparbeten arbetar vi med ett konkret exempel på ett utvecklingsprojekt, från start till slut, vilket ger en helhetsbild av genomförandet av en systemsäkerhetsverksamhet som en integrerad del av systemutvecklingsprocessen.

Kursinnehåll

  • Översikt över systemutvecklingsprocessen
  • Systemsäkerhet och processen för hantering av olycksrisk
  • Systemsäkerhetsdisciplinens roll i ett utvecklingsprojekt
  • Beskrivning av systemsäkerhetsaktiviteter och genomförande av systemsäkerhetsaktiviteter utifrån ett exempelfall
  • Perspektiv på uppkomst av olyckor
  • Kravställning för hantering av olycksrisk - hur skapas tydliga säkerhetsrelaterade krav?
  • Planering av systemsäkerhetsverksamhet
  • Att praktiskt arbeta med systemsäkerhetsdokumentation

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till Systemsäkerhetsingenjörer, Systemingenjörer, Projektledare/delprojektledare med grundläggande förståelse för systemsäkerhetsområdet. 

Förkunskaper

Som deltagare förväntas du genom tidigare kurs eller arbetslivserfarenhet ha en grundläggande förståelse för systemsäkerhetsområdet.

Mål med kursen

Efter kursen har du en fördjupad teoretisk och praktisk förståelse av varför- och hur systemsäkerhetsverksamhet bedrivs i praktiken, som en integrerad del i processen vid utveckling av försvarsmateriel.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Mattias Lindgren

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 18.800 kr
Språk: Svenska (delar av kursmaterialet är på engelska)

Anmälan för Systemsäkerhet i praktiken