Säker produktutveckling

De flesta håller antagligen med om att det lönar sig att göra rätt från början. Trots det glöms ofta säkerhetsaspekterna bort när system utvecklas. Även när det finns explicita säkerhetskrav kvarstår en risk att dessa tolkas olika beroende på utvecklarens erfarenhet.

Kursbeskrivning

Den mjukvara som utvecklas idag har ofta säkerhetsbrister. Sådana brister kan utnyttjas för att komma åt känslig information i en organisation. Utöver stöld och manipulation av information kan säkerhetsbrister även resultera i ökade underhållskostnader, minskad tillgänglighet, samt reducerat förtroende hos kunden och slutanvändarna.

 

Projekt fokuserar oftast på de funktioner som det nya systemet ska tillföra, men sällan på säkerhet, vilket egentligen inte är konstigt. Det är svårt att mäta hur säker en mjukvara är efter att den har blivit implementerad. Säkerhetskravens innebörd tolkas dessutom olika beroende på läsarens kunskaper inom området. Under design- och implementations-faserna kan flera säkerhetsbrister undvikas genom en ökad medvetenhet hos projektets medlemmar.

 

Säkerhet bör finnas med under hela utvecklings-processen och bevakas löpande för att nivån ”tillräckligt säkert” ska kunna uppnås.

 

Kursens innehåll ger dig verktyg för att lyckas ta fram en säkrare slutprodukt, som inte bara löser kunders funktionella behov utan även skyddar kundens information.

Kursinnehåll

  • DevSecOps
  • Säkerhet vid kravställning
  • Säker design
  • Riskbedömnimg
  • Säkerhetstestning
  • Säkerhet under utveckling, drift och avveckling.  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen riktar sig huvudsakligen till produktägare, förvaltare, systemdesigners och arkitekter, systemutvecklare, kvalitetsansvariga och tekniska projektledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Deltagaren bör ha grundläggande förståelse och/eller erfarenhet av produktutveckling. Kunskap om cybersäkerhet är av fördel men inte nödvändigt.

Mål med kursen

Efter kursen ska deltagaren ha fått en djupare kunskap om cybersäkerhet för system och produkt, aktuella hot och hur man skyddar sig från dessa. Deltagarna kommer även att lära sig om varför säkerhet är ett viktig faktor i utveckling och vilka säkerhetsaktiviteter bör framföras i varje utvecklingsstadium. Deltagare kommer också få praktisk erfarenhet i riskvärdering, analys och hur det används för att säkra produkter.

Kursansvarig

Reza Esmaeili

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag
Kostnad: 9.900 kr
Språk: Engelska. *Kursmaterialet är på engelska

Intresseanmälan för Säker produktutveckling