Modellbaserad felanalys och diagnos

Metoder och verktyg för modellbaserad utveckling har gett nya möjligheter till att effektivisera utvecklingsarbetet inom komplexa tekniska system. Nu kan även den modellbaserade tekniken användas för att effektivisera analyser såsom system-säkerhetsanalys, tillförlitlighetsanalys och diagnos.

Kursbeskrivning

Kursen ger en första introduktion till specifika begrepp inom felanalys och diagnos såsom felmoder, felkoder, MTBF och symptom. Syftet är att ge en orientering kring problemställning och applikationer där felanalyser och diagnoser används.

 

I kursen får våra deltagare tillgång till verktyget RODON som är Combitechs produkt för att göra systemmodeller med syfte att göra automatiska felanalyser. Kursen introducerar deltagarna i hur man bygger modeller, jobbar med komponent-bibliotek och sammanställer en systemmodell av dessa komponenter.

 

Därefter ges en introduktion kring hur man använder RODON:s analysfunktioner för att automatiskt simulera och generera ett antal centrala analys-resultat såsom FTA, FMEA, Felsökningsträd, Minimal Cutsets, samt interaktiv modellbaserad diagnos (IMBD).

 

I kursens avslutning presenteras ett antal industriella tillämpningar av modellbaserad felanalys där kursdeltagaren får insikt i vilka de viktigaste framgångsfaktorerna är för hur en befintlig process kan utvecklas och effektiviseras så att felanalys-arbetet kan följa parallellt med utvecklingsarbetet i en systemutvecklingsorganisation.

Kursinnehåll

  • Introduktion till RODON-verktyget och de grundläggande begreppen kring felanalys och diagnos
  • Komponent- och systemmodellering
  • Modellbaserad Diagnos
  • Generering av felsökningsträd
  • Generering av FMEA
  • Generering av Failure Tree Analysis (FTA)
  • När skall modellbaserad metodik användas?  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till ingenjörer med bakgrund inom systemutveckling och/eller felanalys, diagnos och ILS.

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör ha grundläggande kunskaper inom systemteknik där hårdvara och mjukvara samverkar. Viss kunskap om programmering och applikationsområdena där felanalyser såsom FTA och FMEA används samt diagnos ökar ditt utbyte av kursen.

Mål med kursen

Efter kursen skall deltagaren ha grundläggande kunskap om hur systemmodeller kan användas, hur beroenden mellan fel, dess symptom samt felsannolikheter kan hanteras. Dessutom skall deltagaren kunna använda RODON som ett verktyg för modellbaserad felanalys.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Martin Schmid

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 16.800 kr
Språk: Svenska. Engelska eller tyska på begäran.

Intresseanmälan för Modellbaserad felanalys och diagnos