Leanspel

Se Lean genom praktisk tillämpning


Att förstå och "tänka Lean" ger goda förutsättning att kunna ta vara på potential och förmåga i en verksamhet, oavsett bransch eller roll. Det kan vara en kritisk framgångsfaktor för att lyckas i en digital transformation eller en strävan mot Industri 4.0. Genom Leanspelet får deltagarna möjlighet att skapa egna erfarenheter av vad det innebär att tillämpa Lean och tränar rätt förhållningssätt. Leanspel ger skillnaden mellan att ”veta hur” och att ”kunna göra”.

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en bakgrund till vad Lean är, var det kommer ifrån och de grundläggande idéerna bakom. En del värderingar, principer och vanligt förekommande verktyg presenteras innan den första omgången spelas. Förutsättningarna är initialt en verksamhet med traditionell uppbyggnad. Resultatet av spelet analyseras och deltagarna får sedan frihet att definiera nya förutsättningar för nästa spelomgång.

 

Under kursen varvas ett par spelomgångar med reflektioner kring vilka effekter som uppnåtts med olika åtgärder samt ytterligare teori och övningar. Begrepp som ständiga förbättringar, slöserier, flödestänk, batcher, 5S, värdeskapande aktiviteter och visualisering förklaras och tillämpas. Fokus i övningarna ligger på att effektivisera de repetitiva aktiviteterna i verksamheten, något som frigör energi och resurser till mer kreativt inriktat arbete som utveckling och förbättring.

 

Kursen avslutas med reflektion kring lärdomar och konkreta förbättringsförslag relaterade till den egna verksamheten.

 

Spelet som används är en etablerad metod för att öva tillämpning av Lean hämtad från Cardiff University. Grunderna lades för över 30 år sedan och har därefter vidareutvecklats till den form det har idag. Spelet är utformat för att skapa engagemang och motivation till förändring. Med vägledning av erfarna kursledare ges på kort tid en ökad förståelse och nya erfarenheter som direkt kan användas i den egna verksamheten.

 

Då spelet formas utifrån de åtgärder deltagarna väljer och då ledarna anpassar det teoretiska innehållet utifrån situationerna som uppstår blir varje kurstillfälle unikt.

 

Kursen tillhandahålls med två varianter av tillämpningar i spelet:

  • Kontor, service och tjänster
  • Produktion.

Inriktningen påverkar i viss mån det teoretiska innehållet och fokus i diskussionerna men båda varianterna ger en god introduktion och övning i Lean oavsett deltagarnas bakgrund.

 

Kursen kan anpassas i omfattning och innehåll efter överenskommelse vid beställning. I Combitechs regi kan Leanspel dessutom kombineras med Dialogseminariemetoden, framtagen i samarbete med KTH, där mer djupgående dialog och reflektion utifrån relevant litteratur ger fler dimensioner till erfarenhetsutveckling.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som vill ha en introduktion till Lean, testa hur det kan tillämpas i praktiken eller få motivation till att arbeta mer Lean genom ett mycket engagerande och inspirerande spel.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs kommer du att ha fått en teoretisk genomgång av Lean, övat tillämpning av en del principer och metoder under roliga och adrenalinhöjande former samt själv sett och reflekterat över vilka resultat som går att uppnå.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Annika Bylund

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag
Kostnad: 8.900 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran

Intresseanmälan för Leanspel