ILS Fundamentals

Integrerat Logistikstöd (Integrated Logistic Support, ILS) är en ingenjörsdisciplin och ledningsprocess som används för att skapa optimerade drift- och underhållskostnader för ett specifikt system eller en produkt genom hela livscykeln. Genom att tidigt i produktutvecklingen beakta underhållsaspekter i designbeslut kan man påverka framtida underhållskostnader utifrån ställda krav och driftförhållanden.

Kursbeskrivning

Deltagarna kommer under kursen få en grundläggande inblick i det stöd som ILS-processen, och dess ingenjörer, kan bidra med under ett systems hela livscykel; från idé, vidare mot utveckling- och produktionsfas, till leverans samt aktiviteter genom hela driftfasen inklusive avveckling.

 

Kursen inleder med övergripande historik, begrepp, processer kopplade till systemets olika livscykelfaser, kostnader samt hur kontroll på systemets detaljer bidrar till ökad tillgänglighet och minskade risker för oplanerat underhåll.


Dag två fokuserar mer på praktisk tillämpbarhet av de olika metoder som ILS-processen kan bidra med;

  • Support the Design
  • Design the Support


Och hur dessa begrepp riktar sig mot olika intressenters behov och kravställningar.

 

Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att uppnå kursens mål.

Kursinnehåll

  • Introduktion till ILS
  • Livscykelkostnader
  • Support the Design
  • Design the Support

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som vill få en bättre uppfattning om vad ILS innebär i praktiken och hur ILS kan påverka kostnader och designbeslut.

För mer detaljerad information om kursen, se detaljerad kursbeskrivning för ILS Fundamentals.

Vilka förkunskaper krävs?

Ingen tidigare kunskap av Integrerat Logistikstöd är nödvändig, men en teknisk bakgrund är fördelaktigt.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs har deltagarna en grundläggande förståelse kring ILS-processen.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Björn Thydell

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 18.800 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran. Kursmaterialet är på engelska

Intresseanmälan för ILS Fundamentals