FMV-projekt - Anskaffning och vidmakthållande

Arbetsmoment från start till slut i ett FMV-projekt

Denna utbildning syftar till att, på en övergripande nivå, ge dig förståelse och kunskap om de arbetsmoment som kan behöva genomföras från det att Försvarsmakten identifierat ett nytt eller förändrat behov, till dess att FMV kan överlämna de nya eller förändrade systemen som uppfyller Försvarsmaktens behov. Den beskriver också arbetet med att vidmakthålla systemen över tiden, samt avveckling av materiel som inte längre används.

Kursbeskrivning

Kursen omfattar en övergripande beskrivning av verksamheten från nytt identifierat eller förändrat behov tills dess att den nya eller förändrade materielen är i drift hos Försvarsmakten.

 

Grunden är en generell tidsplan som listar de arbetsmoment som kan behöva genomföras med varierande arbetsinsats, beroende på projektets art, från start till slut.

 

Till den generella tidsplanen finns ett dokument som utvecklar varje enskild verksamhet samt kopplingar mellan dessa. Det finns också ett antal referenser och bilagor som beskriver de enskilda momenten mer detaljerat.

 

Du som kursdeltagare kommer att få en bra överblick av den totala arbetsinsatsen. Du får en insikt om olika aktiviteters och besluts inbördes påverkan på varandra, samt vikten av att genomföra dessa i rätt tid och till rätt nivå.

 

Genom referenserna och bilagorna kommer du också att kunna skaffa dig bättre kunskap om de enskilda arbetsuppgifter som just du kommer att lösa i ett FMV-projekt, som leder till leverans av ny materiel eller modifiering av ett befintligt system. Du får också en genomgång av hur systemens status vidmakthålls under deras livstid och hur avveckling genomförs.

Kursinnehåll

  • Introduktion
  • Presentation av kursmaterialet
  • Samverkan mellan FM och FMV
  • FMVs regelverk och arbetsmetoder
  • Genomgång av alla arbetsmoment från start till slut, som finns presenterade i den generella projektplanen
  • Beskrivning av vidmakthållandearbetet  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med, eller kommer att arbeta med FMV-projekt inom sektorerna nyanskaffningar, ersättnings-anskaffningar eller materiel-förändringar.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Efter kursen ska du på en övergripande nivå kunna beskriva flödet från idé till slutresultat för ett FMV-projekt, som skall leda fram till en leverans från FMV till FM. Samt kunna beskriva hur vidmakthållande av systemen bedrivs.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Ted Björklund

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 17.000 kr
Språk: Svenska

Intresseanmälan för FMV-projekt - Anskaffning och vidmakthållande