Analystekniker inom systemsäkerhet

Denna kurs ger en fördjupad bild av de analystekniker som används inom system-säkerhet med inriktning på försvarssektorn. De flesta av analysteknikerna är dock branschöverskridande.

Kursbeskrivning

Medan kursen "Systemsäkerhet inom försvarssektorn" fokuserar på verksamhets-processer, roller och ansvarsförhållanden samt på vad systemsäkerhet är, går denna kurs istället igenom de vanligaste analysteknikerna för att identifiera, värdera och minimera risker. Kursen ger även en inblick i utmaningar med att analysera ny teknik, autonoma system mm och vilka nya analys-tekniker som utmanar de nu vanligaste.


Exempel på analystekniker som kommer att beröras är HAZOP, FTA, ETA, FMECA, allokering av utvecklings-nivåer, identifiering av säkerhetskritiska komponenter.

Kursinnehåll

  • Hur kan risker kopplade till ett tekniskt system och dess användning i avsedd miljö identifieras?
  • Vilka krav bör därmed ställas på olika delar av konstruktionen?
  • Hur kan orsaker till riskerna identifieras och minimeras eller elimineras?
  • "How safe is safe?"

Vem vänder sig kursen till?

Personer som vill fördjupa sig inom systemsäkerhetsområdet. 

Förkunskaper

Grundläggande förståelse för systemsäkerhet, t ex genom kursen "Systemsäkerhet inom försvarssektorn" eller "Hazardanalys enligt ISO 26262".

Mål med kursen

Efter kursen bör deltagaren kunna bidra i en systemsäkerhetsanalys alternativt kunna läsa en analys med behållning. Även förstå när respektive metod är lämplig.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Christian Martinsson

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag

Kostnad: 8.900 kr

Språk: Svenska. * En del av kursmaterialet är på engelska.c

Intresseanmälan för Analystekniker inom systemsäkerhet