Trafikverket

Om Trafikverket: Trafikverket är myndigheten som ansvarar för den övergripande och långsiktiga infrastrukturplaneringen av vägar, räls och flygtransport samt byggnation, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

  • Utmaning: De fyra statliga myndigheterna inom transportsektorn upplevde att det var otydligt vilken myndighet som ansvarade för krisberedskap och krishantering av vitala funktioner i transportsystemet.
  • Resultat: Combitech studerade och analyserade roller och ansvar och föreslog att regeringen, genom att ändra förordningen som anger förutsättningarna för Trafikverkets verksamhet, ger Trafikverket det övergripande ansvaret för att utveckla och koordinera krisberedskapen och det civila försvaret inom transportsektorn. Rapporten överlämnades till regeringen av de fyra myndigheterna i den svenska transportsektorn. Regeringen beslutade att följa rekommendationerna i rapporten och ändrade förordningen därefter.
  • Lösning: Utföra studie, workshop, intervjuer och ta fram en formell rapport.