Krisberedskap

Beredskap för kris, gråzon & krig

Kriser och incidenter kan få stora konsekvenser oavsett typ av verksamhet. Lönsamhet, måluppfyllnad, varumärke och i vissa fall liv står på spel. Ligg steget för genom att förbereda och ta väl valda beslut under normala förhållanden!

Vi hjälper er att förhindra och hantera kriser samt att bygga, öva och utbilda krisorganisationer och krigsorganisationer. Vi vägleder också genom att utvärdera inträffade kriser och övningar i syfte att dra lärdomar, förbättra och utveckla arbetssätt och organisationer.

På Combitech har vi ett team av seniora experter inom krisberedskap, krishantering och incidenthantering med lång erfarenhet från både offentliga och privata verksamheter. Totalförsvaret i stort och det civila försvaret i synnerhet ligger oss varmt om hjärtat.

Combitech har ett brett utbud av tjänster inom området krisberedskap, krishantering, civilt försvar, kriskommunikation, informationspåverkan, beredskapsjuridik och mycket mer.

7 steg för framgångsrik krishantering

1. Ta ett strategiskt helhetsgrepp

Att ta fram en långsiktig plan för krisberedskapsarbetet ger en stabil grund för en effektiv utveckling. I detta ingår att inventera vilka styrande dokument och vilken lagstiftning ni har att utgå från. Riskhantering, kontinuitetsplanering och krisberedskap ger en mycket större effekt tillsammans, än var för sig. Det är därför värdefullt att samordna dessa processer. Vi rekommenderar vidare aktörer som ska inleda sin planering för civilt försvar att ta fram en övergripande inriktning. Inom detta område erbjuder vi bland annat:

Verksamhetskartläggning - Inriktning för arbete med civilt försvar - Behovsanalys - Processledning & processtöd

2. Ta kontroll över riskerna

För att kunna nå uppsatta verksamhetsmål är det viktigt att ta kontroll över riskerna. Detta är ett tidskrävande arbete som ofta kräver specialistkunskaper. Ett väl fungerande säkerhetsskydd, där även informationssäkerhet och signalskydd ingå, är avgörande förutsättningar i all samhällsviktig verksamhet. Våra experter kan bistå dig med:

Riskidentifiering - Risk- & sårbarhetsanalys - Säkerhetsskyddsanalys & förslag till skyddsåtgärder

3. Säkra kritiska processer & resurser

Alla organisationer behöver ha en förmåga att motstå störningar och att snabbt kunna återfå sin funktionalitet vid avbrott. För att stödja din organisations kontinuitetsplanering erbjuder vi till exempel:

Process- & resurskartläggning - Business Impact Analysis (BIA) - Inventering av samhällsviktig verksamhet & kritiska beroenden

4. Skapa grundförmåga att hantera

En god krisberedskap vilar på tre ben; kunskap, struktur och beteende. Det behöver finnas planer på plats, och kunskap om hur de används.  Att skaffa sig beredskap för kriser innefattar även robust och säker kommunikation, signalskydd, för t.ex. delning av lägesbilder och samverkan, men det krävs även stödfunktioner som ex. anpassade lokaler, som fungerar även vid störningar. Vi på Combitech kan stödja med:

Utbildning i samhällets krisberedskap - Lednings- & sambandsanalys - Stöd med säkerhetsskydd – Process för framtagande av signalskyddslösningar - Krisledningsmetodik (stabsmetodik) - Krigsorganisation & krigsplacering av personal - Kris- & beredskapsplaner - Kommunikationssötd t.ex. Rakel & WIS Kriskommunikation - Utbildning i gemensamma grunder för samverkan & ledning - Plan för psykosocialt omhändertagande, POSOM

5. Stärk förmågan genom övning

Det är först när kunskapen prövas i faktisk hantering som förmåga uppstår. Att öva är ett bra sätt att stärka individers och organisationers förmåga. Övningarna kan skräddarsys helt utifrån era behov och den grupp som ska övas. Bland annat kan vi öva scenariot höjd beredskap och krig. Vi tillhandahåller exempelvis:

Seminarieövningar i diskussionsform - Simuleringsövningar med motspel - Fältövningar för praktisk hantering - Samverkansövningar som involverar flera samhälssektorer

6. Hantera krisen

Kanske har ni under en händelse behov av strategisk rådgivning, hjälp med kriskommunikationen eller någon som observerar arbetet för att senare kunna utvärdera er krishantering? Vi kan stötta med:

Expertis inom gemensamma grunder för samverkan & ledning - Rådgivning till er krishanteringsorganisation - Kriskommunikatörer - Stöd inom psykosocialt omhändertagande, POSOM - Observatörer

7. Utvärdera. Förändra. Förbättra.

Efter varje akut kris följer en fas då er organisation förväntas hantera de konsekvenser som händelsen fört med sig på kort och lång sikt, inte minst ”bilden av händelsen” som annars kan ställa till med nya problem. Slutligen höjs förmågan att hantera kriser genom en systematisk utvärderingsprocess och ett målmedvetet förbättringsarbete. Vi ger er:

Strategisk kriskommunikation - Stöd i arbetet att återgå till ordinarie verksamhet - Metod för incident- & händelseuppföljning - Metodstöd för utvärdering - Implementeringsplan

Läs mer om