Krisberedskap

Skapa en motståndskraftig organisation

Allvarliga incidenter och kriser kan få stora konsekvenser i din verksamhet. Vi kan hjälpa dig att skapa en organisation med hög motståndskraft genom att erbjuda expertisen som behövs för att förhindra och hantera kriser. Vi erbjuder också hjälp i översynen som följer. Effektiv krisberedskap är en fråga om förtroende. Därför är det ännu viktigare att etablera verktyg för samarbete och kommunikation om din verksamhet är beroende av kritiska flöden till nyckelkunder och andra intressenter.

Combitech har ett brett utbud av tjänster inom området kontinuitetsplanering, säkerhetsinformation och krigsförberedelse. Vår metod kan beskrivas enligt följande: vi analyserar organisationens möjligheter och utmaningar för att kunna planera och införa lämpliga åtgärder och övningar på löpande basis. 

Regelbundna övningar och genomgång av lärdomar från tidigare kriser är grundläggande i krisförberedelse då man utvecklar organisationens förmåga att agera och ta beslut när det verkligen gäller. Det blir viktiga verktyg för att identifiera förbättringar vilket är avgörande när man bygger organisationens motståndskraft. Utöver att erbjuda support i etablering av krisförberedelse kan vi också erbjuda din organisation hjälp med krishantering när något har inträffat, för att förebygga att incidenten utvecklas till en fullskalig kris. 

Vill du veta mer? Maila dina frågor till en expert här >>

7 steg för framgångsrik krishantering

1. Ta ett strategiskt helhetsgrepp

Att ta fram en långsiktig plan för krisberedskapsarbetet ger en stabil grund för en effektiv utveckling. I detta ingår att inventera vilka styrande dokument och vilken lagstiftning ni har att utgå från. Riskhantering, kontinuitetsplanering och krisberedskap ger en mycket större effekt tillsammans, än var för sig. Det är därför värdefullt att samordna dessa processer. Vi rekommenderar vidare aktörer som ska inleda sin planering för civilt försvar att ta fram en övergripande inriktning. Inom detta område erbjuder vi bland annat:

Verksamhetskartläggning - Inriktning för arbete med civilt försvar - Behovsanalys - Processledning & processtöd

2. Ta kontroll över riskerna

För att kunna nå uppsatta verksamhetsmål är det viktigt att ta kontroll över riskerna. Detta är ett tidskrävande arbete som ofta kräver specialistkunskaper. Ett väl fungerande säkerhetsskydd är en avgörande förutsättning i all samhällsviktig verksamhet. Våra experter kan bistå dig med:

Riskidentifiering - Risk- & sårbarhetsanalys - Säkerhetsskyddsanalys & förslag till skyddsåtgärder

3. Säkra kritiska processer & resurser

Alla organisationer behöver ha en förmåga att motstå störningar och att snabbt kunna återfå sin funktionalitet vid avbrott. För att stödja din organisations kontinuitetsplanering erbjuder vi till exempel:

Process- & resurskartläggning - Business Impact Analysis (BIA) - Inventering av samhällsviktig verksamhet & kritiska beroenden

4. Skapa grundförmåga att hantera

En god krisberedskap vilar på tre ben; kunskap, struktur och beteende. Det behöver finnas planer på plats, och kunskap om hur de används.  Vidare krävs stödfunktioner som ex. anpassade lokaler och säker kommunikation som fungerar även vid störningar. Vi kan stödja med:

Utbildning i samhällets krisberedskap - Lednings- & sambandsanalys - Stöd med säkerhetsskydd - Krisledningsmetodik (stabsmetodik) - Krigsorganisation & krigsplacering av personal - Kris- & beredskapsplaner - Kommunikationssötd t.ex. Rakel & WIS Kriskommunikation - Utbildning i gemensamma grunder för samverkan & ledning - Plan för psykosocialt omhändertagande, POSOM

5. Stärk förmågan genom övning

Det är först när kunskapen prövas i faktisk hantering som förmåga uppstår. Att öva är ett bra sätt att stärka individers och organisationers förmåga. Övningarna kan skräddarsys helt utifrån era behov och den grupp som ska övas. Bland annat kan vi öva scenariot höjd beredskap och krig. Vi tillhandahåller exempelvis:

Seminarieövningar i diskussionsform - Simuleringsövningar med motspel - Fältövningar för praktisk hantering - Samverkansövningar som involverar flera samhälssektorer

6. Hantera krisen

Kanske har ni under en händelse behov av strategisk rådgivning, hjälp med kriskommunikationen eller någon som observerar arbetet för att senare kunna utvärdera er krishantering? Vi kan stötta med:

Expertis inom gemensamma grunder för samverkan & ledning - Rådgivning till er krishanteringsorganisation - Kriskommunikatörer - Stöd inom psykosocialt omhändertagande, POSOM - Observatörer

7. Utvärdera. Förändra. Förbättra.

Efter varje akut kris följer en fas då er organisation förväntas hantera de konsekvenser som händelsen fört med sig på kort och lång sikt, inte minst ”bilden av händelsen” som annars kan ställa till med nya problem. Slutligen höjs förmågan att hantera kriser genom en systematisk utvärderingsprocess och ett målmedvetet förbättringsarbete. Vi ger er:

Strategisk kriskommunikation - Stöd i arbetet att återgå till ordinarie verksamhet - Metod för incident- & händelseuppföljning - Metodstöd för utvärdering - Implementeringsplan

Läs mer om