Hemliga uppgifter

Att arbeta med hemliga uppgifter innebär högt ställda krav och omfattande arbetsinsatser för berörda orga-nisationer. Säkerhetsskydd avser skyddsåtgärder med syfte att bland annat förebygga brott mot Sveriges säkerhet såsom spioneri, sabotage och terrorism.

Stöd för dig som arbetar med hemliga uppgifter

Även verksamheter som inte omfattas av säkerhetsskyddslagen kan ha behov av hög nivå av skydd för exempelvis sin affärskritiska information. Combitech har under många år stöttat Försvarsmakten, andra myndigheter, kommuner och företag med just detta. Här beskriver vi kortfattat delar av alla de tjänster vi kan erbjuda dig som arbetar med hemliga uppgifter.

Prata stöd kring Hemliga Uppgifter med våra experter >>

Säkerhetsskydd

Combitech erbjuder kompetens och tjänster inom alla delar av säkerhetsskyddsarbetet. För att skapa ett väl anpassat säkerhetsskydd krävs en säkerhetsanalys som definierar de skyddsvärda områdena i verksamheten och analyserar hotbilden. Därefter bedöms behoven av tillträdesbegränsning, informationssäkerhet och säkerhetsprövning av personal. Vi stöttar er i alla dessa processer!

Läs mer om säkerhetsskydd >>

Att fysiskt hantera och skydda hemliga uppgifter

Vid arbete med hemliga uppgifter gäller det att säkra tillträdesskyddet, det vill säga att obehöriga inte ska få tillträde till platser där de kan få tillgång till information eller uppgifter som antingen rör Sveriges säkerhet eller av andra skäl bedöms behöva ett omfattande skydd. Här stöttar vi med analyser och åtgärdsförslag. Vidare behöver det säkerställas att de fysiska platserna där hemlig information förvaras, hanteras och diskuteras, exempelvis arbetsplatser eller mötesrum, är klassade som säkra i enlighet med fastställd standard. Många organisationer är omedvetna om hur vanligt förekommande avlyssning och övervakning faktiskt är och vilka värden som går förlorade när företagshemligheter eller uppgifter av betydelse för Sveriges säkerhet kommer i orätta händer.

Att säkra ett rum innebär att i förebyggande syfte göra en sårbarhetsanalys för att påvisa de svagheter som finns i rummet och åtgärda dessa. Därefter bör det kontinuerligt säkerställas att rummets inte är avlyssnat eller övervakat. Det gör man genom återkommande teknisk säkerhetsskyddsundersökning, så kallade TSU-inspektioner, något Combitech som en av få aktörer på marknaden kan erbjuda. TSU (på engelska technical surveillance counter measures (TSCM) innebär detektering av och åtgärd mot avlyssning och övervakning vilket i praktiken innebär att man söker efter dolda buggar och kameror.

Planering, utbildning och övning i civilt försvar

Den i Sverige återupptagna planeringen för höjd beredskap medför ett stort behov av att kunna hantera skyddsvärda uppgifter. Combitech arbetar med att stärka alla typer av förmågor inom ramen för civilt försvar såsom planering för hur verksamheten ska bedrivas i krig, krigsorganisation, utbildning och övning, allt med säkerhetsskyddet i beaktande.

Läs mer om Civilt Försvar >>

Säkerhetsmedvetenhet inom organisationen

Säkerhetsmedvetenhet är en grundbult för att arbete med hemliga uppgifter ska fungera. Mer än hälften av alla säkerhetsincidenter i företag beror på felaktiga beteenden hos personalen, beteenden som allt oftare blivit verktyg för fientliga attacker och intrång riktade mot företag och myndigheter. Genom en strukturerad process för det så kallade awareness-arbetet hjälper vi dig åstadkomma förändring och uppnå effekt på kort sikt, samtidigt som vi långsiktigt bygger upp en säkerhetskultur med hög medvetenhet och anpassningsförmåga till förändrade hotbilder.

Läs mer om säkerhetsmedvetenhet & utbilding >

Våra certifieringar

EC/ITSEF | ISO/IEC 9001 | ISO/IEC 17025 | ISO/IEC 27001

Läs mer om