Förmågeutveckling

Vad krävs av samhället när saker ställs på sin spets? Combitech hjälper både civila och militära försvaret utveckla sina förmågor.

Samhällets utmaningar blir alltmer komplexa och sammanvävda. Vi hjälper dig överblicka verksamhetens styrkor och utvecklingsområden, ger dig stöd för inriktning och prioriteringar och skapar förutsättningar för nyttorealisering i alla lägen. I normalläge, vid kris, vid krigsrisk och i krig.

Vårt arbete bygger på helhetssyn där samverkan mellan militärt och civilt försvar bidrar till starkare totalförsvar. Genom modellbaserat arbetssätt enligt etablerade standard hjälper vi dig säkerställa spårbarhet, korrekta analyser och relevant beslutsstöd för långsiktig planering.

Till grund för förmågeutvecklingen ligger en grundlig inventering där vi kartlägger styrkor och svagheter, kritiska samband och beroenden. Förmågekartan, utvecklingsresan och lösningsarkitekturen är effektiva verktyg på vägen mot hållbara lösningar. 

Våra tjänsteområden/delar inom förmågeutveckling:

  • Behovsinventering
  • Lösningsgenerering
  • Spårbarhetsanalys
  • Nulägesbeskrivning
  • Målbildsutveckling

Läs mer om