Predictive Maintenance(Rodon)

Kraven på att korta time-to-market för nya produkter blir allt högre i den globala konkurrensen. Men kortare tid får inte gå ut över produktens säkerhet och tillförlitlighet. Hittills har dessa felanalyser krävt stort mått av manuellt och tidskrävande arbete som försenar produktlansering och ökar risken för felkonstruktion.

Effektiv diagnos och tillförlitlighet

Vår programvara Rodon™ använder en modellbaserad teknologi för att effektivt och säkert kunna hantera tillförlitlighetsanalyser och andra felanalyser parallellt under utvecklingsfasen. Verktyget stöder dig och dina kollegor genom hela livscykeln, från preliminär design och arkitekturoptimering till test och diagnos. Unikt för Rodon är att det går att simulera ett händelseförlopp baklänges för att identifiera grundorsaken till ett problem.

Rodon ger snabbt kontroll på produktens tillförlitlighet och kan tidigt identifiera hur fel i din produkt ska hanteras. Detta krävs vid utveckling av komplexa produkter där utvecklingstiden blir allt kortare samtidigt som kraven på tillförlitligt, säkerhet och diagnostik ökar.

Genom traditionellt producerad felsökningsinformation hittas vanligen bara upp till 40 % av felen i en produkt. Med Rodon kan den siffran öka avsevärt. Upp till 99 % av el- och mekanikrelaterade fel kan identifieras. Systemet används av högteknologiska företag som Airbus och Saab, men också av globala fordonstillverkare.

Stöd för felanalyser längs hela utvecklingskedjan 

Rodon kan på ett systematiskt sätt användas för att utföra felträdsanalyser i tidiga skeden till FMEA-analyser, för verifiering och validering i ett senare skede. Både övergripande designmodeller såväl som detaljerade modeller med fysikaliska samband kan hanteras i samma verktyg, vilket ger enkelhet och bättre utnyttjande av designinformationen så att övriga delar i utvecklingsprocessen stöds på ett optimalt sätt.

Snabba och korrekta felanalyser som används

Rodon introducerar ett modellbaserat arbetssätt som använder modeller för att enkelt och snabbt ange hur produkten fungerar. Sedan kan Rodon automatiskt generera felanalyser som resultat. Detta ger inte bara ett snabbare arbetssätt, utan analyser blir mer korrekta än om analyserna görs för hand. Den mänskliga faktorn kan därmed elimineras. Genom att använda Rodon kommer felanalyserna att passa in i det övriga utvecklingsarbetet innan det är för sent.

Ändringshantering

Ändringar i produkternas design är allt mer frekventa men mycket svåra att hantera utan att all redan framtagen felanalys behöver göras om från början. Med Rodon kan ändringar enkelt föras in i modellen och därefter kan uppdaterade felanalyser tas fram direkt där konsekvenserna av designförändringen framgår.

Överblick och samsyn

Arbetsprocessen för att göra felanalyser av komplexa system, kräver en god förståelse och samsyn över systemets funktioner och konstruktion. Genom att använda Rodon så kan denna samsyn säkerställas genom att alla inblandade aktörer kan använda Rodons modeller i dialog med varandra.

Kom igång direkt

Rodon kräver inga anpassningar, utan är färdig att användas direkt i ditt felanalysarbete. Resultaten ser du direkt genom att det som tidigare var mödosamt manuellt arbete ersätts med Rodons automatiska analyser.

Spara tid och pengar

Rodon gör felanalysarbetet snabbare, mer korrekt och kan stödja kunskapsspridningen om systemet, vilket frigör tid för att förbättra produktens kvalitet. Sammantaget ger Rodon stora kostnadsbesparingar i samband med utvecklingsprocessen, men det ger också bättre kontroll på att fel identifieras och hanteras på rätt sätt under hela produktens livscykel.

Läs mer om