Strategi

Förändringsresans första etapp handlar om verksamhetens växtkraft och värdeskapande i det längre perspektivet. Med start från nuläge och önskat läge hjälper vi företagsledningen mejsla ut den strategiska plattformen för framtiden.   

Vägen framåt startar på ledningsnivå. Vi identifierar och analyserar övergripande möjligheter, utmaningar och förbättringsbehov i företagets organisation, processer och inbördes kopplingar. Kartlägger omvärldsförhållanden och potentiella tillväxtområden. Utvärderar marknadsutveckling och konkurrens. Analyserar och strukturerar risker. Diskuterar hållbarhet och digitalisering. Utreder företagets värdeerbjudande och positionering.

Med nulägesbild och övrig analys som grund bistår vi med kvalificerad rådgivning och arkitektstöd i arbetet att definiera en övergripande strategisk plattform med vision, strategier och mål som kan brytas ned och tillämpas i verksamhetens delar. En bra strategi skapar långsiktighet, utmaning och motivation.

Våra tjänsteområden/delar inom strategi:

  • Affärsarkitektur
  • Nulägesanalys
  • Omvärldsanalys
  • SWOT-analys
  • Vision, målbild och strategi
  • Riskhantering
  • Business intelligence
  • Business model canvas
  • Value proposition canvas
  • Total cost of ownership

Läs mer om