User Insights

Alla företag vill leverera produkter och tjänster som tilltalar sina kunder, existerande och potentiella - men hur vet man vad som är rätt, på lång och kort sikt? Inom området User Insights går vi på djupet och analyserar målgrupper, beteendemönster och trender. Sedan linjerar vi dessa mot interna processer och leveransförmågan, för att generera beslutsunderlag och strategier - en solid grund att kunna skapa produkter och tjänster med högt kundvärde.

Vad är User Insights?

På en marknad som hela tiden förändras är förmågan att snabbt, effektivt, och träffsäkert leverera produkter och tjänster helt nödvändig. Verksamheter har helt enkelt inte tid och råd att erbjuda lösningar och funktionalitet som ingen vill ha. Att däremot ha förmågan att uppfylla era kunders behov, uttalade såväl som outtalade, skapar ett starkt mervärde och en nödvändig konkurrensfördel.

Varför är User Insights viktigt?

Effektivisera processen och minimera risk

Ju mer ni vet om era användare, desto mindre tid och pengar riskerar ni att investera i fel saker. På dagens marknad gäller det att fatta rätt beslut - snabbt. Med tydliga insikter om vad kunderna faktiskt vill ha kan ni arbeta effektivare, optimera era processer, och vara bättre förberedda för ändrade förutsättningar.

Bygga en bättre kundupplevelse

Hårda fakta, och mjuka värderingar. Människor har en förmåga att göra val baserat på en mängd olika aspekter. Er produkt- eller tjänsten har en naturlig plats i fokus av erbjudandet, men många andra delar påverkar den totala upplevelsen. Hur exempelvis produkten säljs, förpackas, levereras, uppdateras och stödjas, bidrar starkt till att leverera en komplett kundupplevelse. Utöver det tillkommer mjuka aspekter och värderingar kring exempelvis hållbarhet och socialt ansvar som måste ligga i linje med användarens egna för att skapa trygghet och bygga lojalitet i er kundrelation.

Förstå spelplanen

Hur ser er marknad ut idag, och hur ser den ut om 3 eller 5 år? Vilka framtida beteenden kommer snart vara norm, och hur anpassar ni er till dessa? Hur kan ni skilja er från konkurrenter och nå genom bruset? För att förbli relevant för era kunder är det vitalt att zooma ut och förstå kontexten som är era kunders vardag.

Vart börjar vi?

En åtta veckors User Insights sprint.

  • Kartläggning av er användarbas genom intervjuer och observationer för att identifiera mönster, behov, och problem i rätt kontext - användarens verklighet.
  • Analys av beteenden och trender som påverkar er marknad, idag och i framtiden. Vilka krav och önskemål kommer vara viktigast att svara mot, och varför?
  • Intern intressentanalys för att undersöka och utvärdera hur era processer och arbetssätt ut idag, och hur kan insikter och feedback nyttjas bättre för att effektivisera verksamheten?
  • Bygg upp kompetensen internt - användarinsikter är tyvärr en färskvara. Vi hjälper er bygga en process för att konstant samla in, förstå, och analysera användarinsikter.

Läs mer om