Säkra era tillgångar

Att skydda information är en viktig del i en organisations systematiska säkerhetsskyddsarbete. En organisation som hanterar uppgifter av betydelse för Sveriges säkerhet kan behöva använda sig av signalskydd för att säkerställa att ingen obehörig kan få tillgång till uppgifterna när de kommuniceras mellan olika verksamheter, individer eller system.

Combitech skapar lösningar för ett tryggare samhälle

Konfidentialitet – Riktighet – Tillgänglighet - Förtroende
Vi hjälper offentliga och privata verksamheter att utvecklas inom säkerhetsskydd, krisberedskap och civilt försvar. Våra konsulter har många års erfarenhet av att stödja kunder i att hantera risker, upprätthålla kritiska funktioner och utveckla sin krishantering. På så vis bidrar vi till en bättre beredskap vid allvarliga incidenter, samhällsstörningar samt inför och under höjd beredskap. Det är vårt bidrag till ett säkrare och tryggare samhälle. Att få ett starkt förtroende är viktigt då man delar säkerhetskänslig information mellan olika aktörer. Med ett fungerande signalskyddsarbete i din organisation stärks ditt förtroende hos dina samverkanspartners.

Signalskydd - en del av säkerhetsskyddet

Signalskydd utgör en del av informationssäkerheten för verksamheter som omfattas av krav på säkerhetsskydd. Signalskydd innebär att information krypteras med metoder som är godkända av Försvarsmakten, så kallade säkra kryptografiska funktioner. Signalskydd används för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, säkerställa att information inte förvanskas på vägen och att autentisera avsändaren. Signalskydd kan även användas till uppgifter som endast omfattas av offentlighets- och sekretesslagen, så kallade skyddsvärda uppgifter. Det är den kommunicerade informationens säkerhetsskyddsklass (begränsat hemlig, konfidentiell, hemlig eller kvalificerat hemlig) som styr vilken nivå av signalskydd som krävs (signalskyddsgrad). Signalskyddssystem finns för olika typer av information; bland annat för tal, text, videokonferens och datatrafik.

Anpassad signalskyddslösning

Inom Combitech finns en lång historia, en unik bredd och ett djup inom signalskyddsområdet. Combitech stödjer framtagandet av nya och vidareutvecklar befintliga signalskyddsystem. Våra konsulter har under många år bidragit med signalskyddslösningar för både militära och civila verksamheter inom totalförsvaret. De är utbildade i kryptografiska lösningar godkända av Försvarsmakten.

Process för framtagande av signalskyddslösning

Combitech kan stödja er organisation under hela processen!

Figuren visar en process där vi metodiskt tar fram en signalskyddslösning från grunden, eller årlig förvaltning av den egna signalskyddsorganisationen. Behovet kan också vara att man endast behöver stöd i vissa delar av processen.

Oavsett metod eller behov så har vi på Combitech resurserna och erfarenheten att leda och stödja er genom hela eller delar av processen.

Vårt erbjudande inom signalskydd:

  • Leda workshop i syfte att klargöra era signalskyddsbehov
  • Stöd vid analys av sambandsbehov
  • Genomföra repititionsutbildningar
  • Författningsanalys (tolka lagar och regler)
  • Etablera och/eller förvalta signalskyddsorganisation
  • Stöd vid internkontroll av verksamheten
  • Upprätta signalskyddsinstruktion och erforderliga dokument
  • Utforma och genomföra signalskyddsövningar
  • Agera signalskyddschef/btr signalskyddschef

Vi skräddarsyr efter era behov och önskemål. Inkom gärna med offertförfrågan.

Läs mer om: