Säkerhetsskydd - För Sveriges säkerhet

Säkerhetsskydd är skydd av säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskydds-klassificerade uppgifter mot i första hand antagonistiska hot. Såväl offentliga som privata aktörer behöver ta hänsyn till säkerhetsskyddslagstiftningens krav om de bedriver verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet, eller verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

En nordisk lösnings- och konsultpartner som skapar lösningar för ett tryggare samhälle

Med vår koppling till försvarsindustrin och vår långa erfarenhet av att hjälpa organisationer i deras säkerhetsarbete så är det en självklarhet för oss att vi även har kompetens och förmåga att hjälpa våra kunder att skydda verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

Combitech hjälper såväl statliga myndigheter, regioner och kommuner som små och stora företag med att utveckla sitt säkerhetsskydd. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att bygga förmåga att bedriva ett väl dimensionerat och effektivt säkerhetsskyddsarbete som både uppfyller gällande författningskrav och är väl anpassat utifrån respektive organisations behov och förutsättningar.

Prata säkerhetsskydd med våra experter >>

Ett effektivt säkerhetsskydd - anpassat utifrån er verksamhet

Ett effektivt säkerhetsskydd består av flera olika komponenter. Från informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet till IT-säkerhet, signalskydd och säkerhetsskyddade upphandlingar. Även säkerhetsskyddskrav rörande överlåtelse av aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet kan behöva hanteras. På Combitech har vi erfarna konsulter med kompetens inom säkerhetsskyddets samtliga delområden.

Hur säkerhetsskyddet ska vara utformat påverkas av vad som ska skyddas (skyddsvärden) och vad identifierade skyddsvärden ska skyddas mot (den dimensionerande hotbilden). Utöver att vara rätt dimensionerat behöver säkerhetsskyddet vara verksamhetsanpassat och kostnadseffektivt för att få avsedd effekt.

Säkerhetsskydd ska bedrivas systematiskt och långsiktigt med bibehållen effekt för att säkerställa att verksamhet och information skyddas mot angrepp över tid.

VI STÖDJER ER VERKSAMHET MED BLAND ANNAT:

  • Genomförande av säkerhetsskyddsanalyser & upprättande av säkerhetsskyddsplaner
  • Särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och stöd i samband med samrådsförfarande
  • Att upprätta, revidera eller vidareutveckla inriktande, styrande och stödjande dokument
  • Vi bistår er i arbetet med att utveckla metoder och bygga säkerhetsskyddsförmåga
  • Klassificering och hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
  • Införande av informationssystem avsedda för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
  • Genomförande av säkerhetsprövning av personal och att tillhandahålla säkerhetsskyddsutbildning
  • Genomförande av säkerhetsskyddade upphandlingar av varor, tjänster, entreprenader m.m.
  • Genomförande av kontroller och utvärdering av säkerhetsskyddsarbetet
  • Utbildnings- och föreläsningsverksamhet inom säkerhetsskyddsområdet

Underlätta administrationen med digitalt verktyg

Vi har utvecklat ett verktyg för säkerhetsadministration för att effektivisera arbetet. Systemet möjliggör digital kommunikation och är flexibelt när det gäller att generera underlag i rätt format för önskat ändamål, till exempel för kommunikation med SÄPO.

Läs mer om: