Säkerhetsprövning och intervjuteknik - Del 1 (intensivkurs 3-dagar)

Yrkesmässig hantering av svårare personalrelaterade risker

Organisationer satsar idag stora belopp på att skydda sin information och sina fysiska tillgångar. Men oavsett hur bra IT, informationssäkerhet eller fysisk säkerhet en organisation har så kommer skyddsvärden vara tillgängliga för personer som fått behörighet. Den som vill komma åt våra skyddsvärden behöver inte hacka eller bryta sig in om det går att komma åt på ett enklare sätt,  tex genom en anställning, uppdrag eller genom någon person som redan är på insidan.

Grundkursen (del 1) i säkerhetsprövning och intervjuteknik ger bärande kunskaper för att förebygga och upptäcka personalrelaterade risker medan fördjupningskursen (del 2) fokuserar på att hantera dem. Med stöd av ”best practice” från verkliga case och ett tydligt lagstöd bygger kursdeltagaren förmåga att hantera oegentligheter och sårbarheter inom hela personallivscykeln oavsett om det rör anställda, konsulter eller entreprenörer.

Kursdatum 2023: 

 • 20–22 februari - fullbokad
 • 24–26 april - fullbokad
 • 07–09 juni - fullbokad
 • 11–13 september - fullbokad
 • 4-6 oktober - fullbokad
 • 6–8 november  
 • 11–13 december 

 

Plats kurser 2023: Linköping

Anmälan eller avanmälan senast 3 veckor innan första kursdagen. Anmälan sker via mail till kursansvarige.

Pris: 15 500 SEK exkl. moms
(inkl. utbildningsmaterial, kursintyg, fika och lunch alla dagar, 3-rätters-middag dag 1 och 2)

Combitech förbehåller sig rätten att neka kursplatser till konkurrerande verksamhet.

Kursens mål

Deltagaren ska efter kursen kunna genomföra en säkerhetsprövning baserad på bakgrundskontroll, referenstagning och säkerhetsprövningsintervju (Grundutredning). Detta uppnås genom intervjuförberedelser, relationsskapande åtgärder och välavvägd frågeteknik. Kursen ger färdigheter att genomföra sanningsbefrämjande samtal, med en positiv intervjuupplevelse.

Målgrupp:

Grundkursen (del 1), Personal som genomför rekryteringsintervjuer, hanterar personalärenden, referenstagning och säkerhetsprövning och hanterar bakgrundskontroller eller gör personbedömningar.

Fördjupningskursen (del 2), Personal som ska hantera eller stödja svårare rekryterings eller personalärenden.

Lagstöd & Standards:

Säkerhetsskyddslag (2018:585), Dataskyddsförordningen (GDPR), Säkerhetsskyddsavtal (SUA), ISO 9001, ISO 27001, ISO 31000

Metodik:

Kursen är baserad på praktiska övningar med case som varvas med teori.

 

 

Kursinnehåll Del 1

 • Metodik personalsäkerhet

Kursen innehåller en genomgång av riskfaktorer och hotbilder som är relevanta för olika verksamhetsområden, samt användningen av självdeklaration, referenstagning och bakgrundskontroll. Kursen väver in praktiska exempel från verkligheten där deltagarna lär sig av andras framgångar och misstag. Deltagarna får även vägledning i lagstöd, etik och kommunikation.

 • Grundutredning & förberedelser

Förberedelserna inför en intervju utgör en avgörande roll till om samtalet lyckas eller inte, därför förklaras det under kursen hur information i bakgrundskontroller kan sammanställas, och ordnas för att underlätta samtalet.

 • Intervju- & frågeteknik

Allt som avhandlas under intervjun syftar till att ge det bästa beslutsunderlaget som möjligt. Ordningen som frågorna ställs, hur de ställs och hur de följs upp är väldigt viktig. Därför belyser kursen de olika frågetyperna, samt hur vi, genom aktivt lyssnande, följer upp svaren.

 • Beteendeanalys & relationsuppbyggnad

Intervjuer är för de allra flesta en påfrestande situation att ställas inför. Som samtalsledare måste vi kunna anpassa oss för att minimera stressen som folk upplever. För att lyckas med detta måste samtalsledaren kunna läsa situationer och snabbt anpassa intervjutekniken vid behov.

 • Lögnens psykologi

Det är inte alltid lätt att definiera och identifiera en lögn. Kursen försöker därför belysa detta, för en djupare förståelse av skillnaden mellan sanning och lögn för att i sin tur kunna förstå hur lögnen påverkar oss.

 • Fokusområden, bedömning & sammanfattning

För att uppnå syftet med samtalet, krävs bra personkännedom. För att uppnå personkännedom krävs att samtalsledaren fokuserar på de typer av frågor som är relevanta för respektive respondent. Efter genomfört samtal ska även utvärdering göras. Deltagarna under kursen får därför en genomgång av tre bedömningskategorier som kan användas för att slutligen ge lämpliga rekommendationer.

Bakgrundskontroll

Combitech samarbetar med Prolegia AB som är en leverantör av bakgrundskontroller. Under kursen deltar Prolegias expert Thomas Hjälmblad.

Läs mer om