Säkerhetsprövning och intervjuteknik - Linjechef

Identifiera personalrelaterade risker på ett professionellt sätt

Organisationer satsar idag stora belopp på att skydda sin information och sina fysiska tillgångar. Men oavsett hur bra IT, informationssäkerhet eller fysisk säkerhet en organisation har så kommer skyddsvärden vara tillgänglig för personer som fått behörighet. Den som vill komma åt våra skyddsvärden behöver inte hacka eller bryta sig in om går att komma åt på ett enklare sätt,  tex genom en anställning, uppdrag eller genom någon person som redan är på insidan.

Genom personalsäkerhet kan du förebygga, upptäcka och hantera dessa risker. Med stöd av ”best practice” från verkliga case och ett tydligt lagstöd bygger vi er förmåga att hantera oegentligheter och sårbarheter inom hela personallivscykeln oavsett om det rör anställda, konsulter eller entreprenörer. Genom våra utbildningar erbjuder vi er möjligheten till professionell personalsäkerhet.

Nästa tillfälle: Enligt överenskommelse

Kursens mål

Kursen ger kunskaper och färdigheter att kunna genomföra ett uppföljande säkerhetsprövningssamtal som syftar till att identifiera riskfaktorer för åtgärd. Detta uppnås genom god personkännedom och anpassad frågeteknik tillsammans med en insikt i riskfaktorer.

Kursen skapar förutsättningar för chefer att  riskminimera genom fånga upp personal som uppvisar sårbarheter eller riskfaktorer för vidare bedömning.

Målgrupp för kursen

Linjechefer med personalansvar

Krav & lagstöd: Säkerhetsskyddslag (2018:585), Säkerhetsskyddsavtal (SUA), Dataskyddsförordningen (GDPR) (2018), ISO 9001, ISO 27001, ISO 31000

Kursinnehåll:

 • Om personalsäkerhet
 • "Med omtanke om medarbetaren"
 • Att hålla en intervju
 • Att hantera utfall

Kursupplägg:

 • Om personalsäkerhet
 • "Med omtanke om individen"
 • Att hålla en intervju
 • Att hantera utfall

Kursinnehåll Intervjuteknik och säkerhetsprövning för linjechefer

 • Om personalsäkerhet

Varför genomför vi säkerhetsprocessen? Detta block ger ramarna för personalsäkerhet och varför cheferna spelar en central roll. Genom verkliga fall förklaras hur nära det dagliga säkerhetsarbetet och ledarskap står vandra.

 • "Med omtanke om individen"

Varför gör annars goda människor dåliga saker? Under detta block förklaras hur det uppföljande säkerhetsprövningssamtalet är uppbyggt, varför vi ställer de frågor vi ställer och psykologin bakom.

 • Att hålla en intervju

För att verkligen få den information vi behöver måste vi behärska såväl frågeteknik som förmågan att hantera svaret. Denna orienterande intervjuutbildning ger linjecheferna de grundläggande verktygen att hantera intervjusituationen.

 • Att hantera utfall

Vad gör vi om vi identifierar utfall? Linjechefen ska efter detta block kunna fånga upp en medarbetare som kan behöva stöd eller har hamnat snett och hantera det.

Krav som kursen bygger på:

 • Säkerhetsskyddslag (2018:585)
 • Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
 • Dataskyddsförordningen (GDPR) (2018)
 • Säkerhetsskyddsavtal, kommersiella-, bi- och multilaterala avtal

ISO 9001:2015, ISO 27001:2017, ISO 27002:2014 , ISO 31000:2009

Säkerhetsskyddslagen 2019 2 kap 4§:

Förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig.

Enligt ISO 27001:2017 (utdrag)

 • Att säkerställa att anställda och leverantörer förstår sitt ansvar och är lämpliga för de roller som de är tilltänkta för.
 • Att skydda organisationens intressen som en del av processen...

Bakgrundskontroll på alla sökande för anställning ska utföras i enlighet med relevanta författningar och etiska krav...

Läs mer om