Säkerhetsmedvetenhet och utbildning

Skapa medvetenhet hos dina medarbetare

Mer än hälften av alla säkerhetsincidenter hos företag orsakas av felaktigt agerande från medarbetare. Beteende som allt för ofta blir ett verktyg för fientliga attacker och försök till överträdelse riktade mot företag och myndigheter. Ett möjligt hot är social engineering,  vilket gör en organisation sårbar för bedrägeri, sabotage och industrispionage.

Alla är överens om att en medvetenhet kring säkerhet är en hörnsten i informationssäkerhet. Trots detta fokuseras investeringar på tekniska lösningar snarare än de viktigaste pusselbitarna – medarbetarna. Det här vet kriminella om och de riktar allt oftare in sig på medarbetarna. Tyvärr räcker det inte med en kurs för att ändra ett invant beteende. Du behöver en kombination av förändrade attityder, de senaste upptäckterna och tydliga standarder för att stärka organisationen ända ner på det individuella planet.

Combitechs säkerhetsmedvetenhet och säkert beteendekoncept är baserat på manga år av forskning och metodutveckling. Genom en organiserad process hjälper vi dig uppnå förändring och en positiv påverkan på kort tid, samtidigt som vi bygger upp en långsiktig säkerhetskultur med hög medvetenhet och förmåga att anpassa ändringar till nya hotscenarier. 

Vill du veta mer? Maila våra experter här >>

  • Säkerhetsmedvetenhet
  • Mätning av säkerhetskulturen
  • Test av social engineering
  • Utbildning i säkerhetsmedvetenhet

Säkerhetskjedan

Den kritiska länken i den organisatoriska säkerhetskedjan är du. Hur ökar du säkerhetsmedvetenheten och var börjar du? Genom denna serie får dina medarbetare förstahandskunskap och de nödvändiga byggstenarna för en robust säkerhetskultur.

Värde för din verksamhet

Kunskap – Genom att involvera och engagera dina medarbetare i arbetet ökar varje individs medvetenhet och kunskap. Detta i sin tur stärker organisationens resiliens.

Kontrollera – Genom att hjälpa användaren att blir mer medveten om vår säkerhetsubildning skapas förutsättningar för dem att följa policyer och riktlinjer och hjälper dem att upptäcka och kontrollera incidenter i tid. 
Genom vår utbildning skapar vi förutsättningar för att göra användaren mer medveten om policyer och riktlinjer, vilket stödjer dem i hanteringen av att själva upptäcka och kontrollera incidenter i tid.

Kontinuitet – Återkommande utbildning skapar en god säkerhetskultur som ökar medvetenheten och skapar god riskhantering i din verksamhet.

Läs mer om