NIS-Direktivet

Vad innebär det nya NIS-direktivet & hur påverkar det din organisation?

Syftet med lagen är att säkerställa tillförlitlighet och säkerhet i nätverk och informationssystem som har en viktig roll i samhället. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster som kan finnas i både privat och offentlig sektor. NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU.

Tillhör din organisation en av de som berörs?

Om din organisation bedriver någon samhällsviktig verksamhet (tjänst) eller digitala tjänster så omfattas din organisation  av NIS-direktivet. Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet. De är indelade i följande sju sektorer:

 • Energi
 • Transporter
 • Bankverksamhet
 • Finansmarknadsinfrastruktur
 • Hälso- och sjukvårdssektorn
 • Leverans och distribution av dricksvatten
 • Digital infrastruktur

Vi stödjer & guidar er

Vi på Combitech kan hjälpa dig att avgöra om du omfattas av NIS-direktivet eller annan lagstiftning samt stödja er med att identifiera nätverk och informationssystem som berörs. Vi kan även stödja i det systematiska informationssäkerhetsarbete och de åtgärder som behöver implementeras.

Informationssäkerhet finns i vårt DNA. Vi är beredda att ge stöd åt bland annat företag, myndigheter, kommuner och landsting med vad som krävs i  den nya lagen och tillhörande föreskrifter. Ta hjälp av oss för att genomföra den nödvändiga inledande analysen, eller för att ”starta upp”/”förbättra”  åtgärder som skapar ett systematiskt riskbaserat och informationssäkert arbete som är beständigt.

Våra tjänster kopplade till NIS-direktivet:

 • Utbildning NIS-direktivet
 • Identifiering av verksamheter och IT-system som omfattas av NIS-direktivet (samhällsviktiga och digitala tjänster)
 • Stöd att upprätta rutiner/metodik/roller för incidentrapportering till MSB
 • Stöd att bedriva och implementera systematiska och riskbaserade informationssäkerhetsarbeten
 • Säkerhetsövervakning av IT-system 24 timmar under alla dygn, året runt (24/7/365)

Styrande dokument för combitechs arbete inom NIS-direktivet är:

Läs mer om: