Produktutveckling

I den globala konkurrenssituation som råder idag blir det allt viktigare att korta ledtiden från idé till färdig produkt med högre krav på kvalitet och kostnadseffektivitet. Combitech har en nyckelroll att hjälpa ledande företag att effektivisera sina produktutvecklingsprocesser.

Detta gör vi bland annat genom att arbeta modellbaserat där all information om produkten finns tillgänglig i 3D genom hela värdekedjan, genom att använda styrkan inom agil arbetsmetodik och genom ökad insikt inom områden som tangerar det direkta designarbetet. Nedan finns exempel på hur vi delar med oss av vår kunskap och våra erfarenheter kring effektiv produktutveckling.