Hållbarhet

Combitech arbetar för ett tryggare och långsiktigt hållbart samhälle – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För oss är hållbarhet en betydande faktor i verksamhetens framgång, vilket avspeglas i vår vision och strategi, och vår mission Technology with a purpose.

Genom våra kompetenta och kundorienterade medarbetare tillför vi våra uppdragsgivare kunskap och tjänster för att tillsammans skapa hållbara lösningar på komplexa utmaningar. Vi verkar för positiva ekonomiska effekter i samhället genom att skapa arbetstillfällen och goda relationer med intressenter, och vi uppmuntrar stöd till de platser där vi är verksamma, särskilt inom undervisning och miljö. Att minimera vår belastning på miljön och att via våra uppdrag verka för en hållbar samhällsutveckling är integrerat i vår affärsstrategi.

Målbilder för hållbarhetsarbetet

Combitech har formulerat tre övergripande målbilder för hållbarhetsarbetet.

FÖR KUNDERNA. Combitech är en attraktiv leverantör som på ett hållbart sätt bidrar till våra kunders framgång

FÖR MEDARBETARNA. Combitech är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter i en utvecklingsorienterad företagskultur

FÖR SAMHÄLLET. Combitech bidrar aktivt till ett tryggt, hållbart och robust samhälle

Hållbarhet i konsultuppdragen

Vi bidrar till ett mer hållbart samhälle på många områden. Att vi till exempel är ledande inom Cyber Security och krisberedskap bidrar till ökad trygghet i samhället. Vårt utvecklingsarbete kring elbilar, autonoma fordon och artificiell intelligens skapar förutsättningar för miljövänligare och säkrare transport. Via ett komplett erbjudande för digitalisering hjälper vi våra kunder bli mer resurseffektiva. Att vi dessutom prioriterar kompetensutveckling ger kontinuitet i medarbetarens och kundens utveckling. En central framgångsfaktor för hållbar tillväxt. 

Hållbarhetsrapportering

Combitech bedriver hållbarhetsarbete enligt FN:s Global Compact och dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Principerna utgör även grundläggande krav på leverantörer och samarbetspartners. Företagets utsläpp av CO2 rapporteras årligen till CDP (Carbon Disclosure Project). Vi följer dessutom upp hur stor andel och på vilka sätt våra uppdrag bidrar till hållbar utveckling.

Combitech är ett obundet dotterbolag till säkerhetskoncernen Saab AB och omfattas övergripande av koncernens hållbarhetsredovisning.