Vikten av utvärdering för bättre krishantering

Vi står mitt i en svår pandemi. Att vi tar med oss de erfarenheter och lärdomar vi får spelar stor roll för hur vi hanterar nästkommande kriser och situationer. På Combitech har vi konsulter som är specialiserade på krishantering. De har kunskap kring perspektiven före, under och efter en kris. Nedan delar två av dem med sig av vad som är viktigt i arbetet med att utvärdera och på så sätt förbättra sin krishantering.

- Vi kan inte nog trycka på vikten av att utvärdera sin krishantering för att öka sin förmåga. Utvärdering är en viktig pusselbit i lärande och utveckling som bidrar till att hantera samhällsstörningar och kriser bättre. Flera aktörer har idag insett detta och vi stöttar dem i deras utvärdering av hanteringen av Corona och andra kriser, säger Johanna Dahlström, senior rådgivare inom krisberedskap och konsultenhetschef på Combitech.

”Utvärdera för att bli en bättre krishanterarande organisation” 

 • Utvärdering är en ovärderlig källa till lärande och utveckling. Syftet är att lyfta både styrkor och brister. En utvärdering av god kvalitet i form av analys och slutsatser gör det möjligt att nyttja erfarenheterna från en kris till positiv utveckling och stärka förmågan inom och mellan olika organisationer och krishanteringssystemet i stort. 
 • Det kan kännas utmanande att bli utvärderad men vi måste våga se på fel och brister i hanteringen och vad som orsakat dessa för att kunna hitta lösningar. Samtidigt är det viktigt att understryka att utvärderingen inte handlar om att hitta syndabockar eller peka ut enskildas misstag. En bra utvärdering tar sikte på organisation och strukturer!
 • En utvärdering handlar långt ifrån bara om att lyfta fram svårigheter. Lika viktigt är att uppmärksamma vad som fungerat väl och vad det grundar sig i. En utvärdering syftar just till att skapa förutsättningar för att förvalta de styrkor som uppdagats och åtgärda de brister som exponerats. 
 • Utvärderingar skapar möjligheter att fatta bättre beslut och att utveckla arbetssätt och former för samverkan. En utvärdering handlar om att beskriva vad som inträffat och vilka åtgärder som vidtagits men också om att bedöma och förklara prestationer och effekter. 
 • Under förra årets skogsbränder hjälpte vi en kund att utvärdera deras hantering. De såg att risken var stor att de skulle hamna i samma situation igen och på detta sätt ökade de sin förmåga för en kommande krishantering och blev mer trygga i sina roller. 

”En extern part ger opartiska bedömningar”

 • Exakt vad det är som ska utvärderas varierar men ofta handlar det om roller och ansvarsförhållanden, metodik, beslutsfattande, samverkan, organisering och planer med mera. Det vill säga områden och delar som är viktiga för att hantera en störning eller kris. 
 • Vid en utvärdering utgår vi ifrån händelsen och försöker beskriva hur den hanterades vid olika tidpunkter och vilka effekter detta gav. Med facit i hand är det alltid enkelt att se vilka beslut som borde ha fattats men i utvärderingsarbetet ska du ta hänsyn till den information och de förutsättningar som rådde vid tidpunkten. 
 • I en utvärdering är det av stor vikt att försöka vara så objektiv som möjligt och både lyfta fram styrkor som bör behållas men också våga titta på delar som kan utvecklas och göras på annat sätt i framtiden.
 • Att utvärdera är ett omfattande arbete. För att få en så korrekt bild som möjlig behöver olika roller engageras – både de som varit med och hanterat krisen men också de som på olika sätt berörts av krisen och den hantering som ska utvärderas. Det är vidare svårt att utvärdera sin egen organisation eller verksamhet, då det är svårt att vara opartisk. Det är en fördel om detta kan göras av en extern part som har möjligheter att se saker utifrån.
 • Ett gott råd är att starta utvärderingsarbetet i ett tidigt skede och inte vänta tills efter att krisen är över. Börja utvärderingen i god tid för att ge möjlighet till ett lärande även under hanteringens gång. Dock behöver ni vara noggranna med att inte störa pågående arbete.
 • Vi arbetar exempelvis just nu med utvärdering av pågående pandemihantering där ett av syftena är att fånga viktiga lärdomar som görs nu. På så sätt kan vi återmata dessa för att skapa en lärande och utvecklande situation under pågående hantering men såklart också för framtiden. 

Fundera gärna kring tipsen ovan för att diskutera och motivera de resurser som krävs för att genomföra en utvärdering. Genom att omhänderta erfarenheter och lärdomar skapas grunden för större effekt i kommande krishantering som exempelvis kan räknas i liv, pengar, minskad oro, varumärke och så vidare.

Vill du veta mer och komma i kontakt med oss?

Vill du komma i kontakt med Combitechs konsulter och få stöd i ert krishanteringsarbete eller med en utvärdering, hör gärna av dig till Kajsa Helmbring. Se Kajsas kontaktkort till höger om artikeln.

Läs om hur Combitech arbetar med krisberedskap.

Läs vår story "Vikten av god krishantering i oroliga tider - tips och råd. 

Läs om hur några av våra konsulter stöttat verksamheter under pandemin. 

Ta del av Combitechs erbjudande inom totalförsvaret.