Mikrovågsteknik för koldioxidfri asfalt

Går det att använda mikrovågsteknik för värmning av asfalt? Det undersöker Combitech med flera i projektet SMMART.

Combitech medverkar i SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) för att hitta en ”grönare lösning” där asfaltsmassor värms med mikrovågor och magnetit. Idag värms asfalt genom förbränning av fossilt bränsle. Asfaltshanteringen står för cirka en procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

Partner i projektet är LKAB (som är projektägare), Skanska, Ecoloop, Nynas, Glasir, GeoArc, Luleå tekniska universitet, Trafikverket, VTI och Combitech. Projektet kommer, utöver att försöka hitta en ny arbetsmetod, också belysa arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor samt skapa förutsättningar för att lansera lösningen på en internationell marknad.

- Vi deltar i SMMART för att vi vill vara med och bidra till hållbara och långsiktiga lösningar samtidigt som vi utforskar nya möjligheter att använda vår kunskap inom mikrovågsvärmning. I samverkansprojektet möts industrin och näringslivet, forskningen och myndigheter. Hela värdekedjan är representerad från råmaterial, teknik och utrustning till utförare och beställare. Jag ser det som en förutsättning för att vi ska lyckas, berättar Christoffer Eek, affärsutvecklare på Combitech.

En snabbare och effektivare process

Combitech, med flera av partnerna, ska ta fram en lösning i form av en pilotanläggning. Lösningen baseras på en av marknaden känd utrustning. Den ska värma en större mängd gjutasfalt på cirka 25 procent av tiden i jämförelse med den teknik som används idag. En annan fördel är att den energi som behövs för att värma gjutasfalten med mikrovågor kan framställas av förnyelsebara källor, till skillnad från de fossila bränslen som nu används.

- Mikrovågsvärmning gör att vi kan kontrollera värmeförloppet och få en säker hantering av uppvärmning av asfaltsmassorna för berörd personal. Det går fortare, då mikrovågarna tränger in i materialet och värmer istället för att vara beroende av materialets värmeledningsförmåga. Vi får en effektivare process, säger Christoffer Eek.

Utmaningar med tekniken

Att arbeta med mikrovågor kräver kompetens och är svårt. Det handlar bland annat om att innesluta mikrovågorna för att minimera läckage och skapa ett jämt värmningsmönster för att undvika ”hot spot”, det vill säga områden med förhöjd temperatur.

- Vi har medarbetare som har spetskompetens inom att utveckla effektiva mikrovågsvärmningssystem. Vi ser en stor utvecklingspotential inom asfaltsbranschen, för att tekniken kan nyttjas brett där. Men vi utforskar också mikrovågorna inom helt andra områden som till exempel trätorkning, betongtorkning och hygienisering av biologiskt material, berättar Christoffer Eek.

Om SMMART

Partner i projektet är LKAB (projektägare), Ecoloop, Skanska, Nynas, Glasir, GeoArc, Luleå tekniska universitet, Trafikverket, VTI och Combitech. Budgeten är 20 miljoner kronor varav Vinnova bidrar med 50 procent genom utlysningen ”Utmaningsdriven Innovation, Steg 2 Samverkansprojekt”. Projektets arbete kopplar an till de globala målen i Agenda 2030 inom bland annat Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hälsa och välbefinnande samt Hållbar konsumtion och produktion. Projektet pågår mellan 2019 till 2021.

Läs om projektet på LKAB:s webbplats 

Läs om projektet på Ecoloops webbplats