Spelmetodik och scenarier är en metod som Combitech använder för att öva, samtala och skapa samverkan. Det skapar engagemang och reflektion.

Länsstyrelsen Västra Götaland bygger motståndskraft mot desinformation

Omvärldsläget aktualiserar behovet av att stärka kunskapen om hur samhället och medborgarna kan upptäcka, förstå och möta informationspåverkan. Combitech genomförde på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland fyra regionala samarbetsövningar inom området.

– Det var en bra övning där praktik och teori varvades. Vi fick utrymme att diskutera, reflektera och lära av varandra, säger Maria Tyrell, kommunikationsstrateg vid Länsstyrelsen Västra Götaland

Spelupplägget syftar till att öka förståelsen för risker, likaså hur aktörer illegitimt kan påverka den egna verksamheten. Tillsammans tränar man på att identifiera åtgärder som behöver vidtas för att stärka den egna och den gemensamma förmågan.  

Proaktivt arbete är a och o 

Desinformation och påverkansoperationer är ett hot mot samhällets skyddsvärden och funktionalitet. Det utmanar grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Samtidigt är det grundläggande i arbetet att värna den fria debatten, yttrandefrihetens principer och det demokratiska samtalet. 

– Varje verksamhet behöver identifiera sina viktigaste tillgångar och sedan kontinuerligt analysera hotbilden. En normalstor kommun har många ”guldägg” att skydda. Det behövs ett helhetsgrepp där informationspåverkan får utrymme i det proaktiva arbetet, till exempel i säkerhetsskyddsanalysen och i den strategiska riskkommunikationen, berättar Anton Lif, rådgivare inom krisberedskap och expert på påverkansoperationer.  

Kort om uppdraget

Övningarna genomfördes straxt innan årsskiftet 2022 på uppdrag av länsstyrelsen. De som deltog arbetar dagligen med säkerhet och kommunikation i regionens kommuner. Vidare så medverkade representanter från länsstyrelsen, räddningstjänsten, sjukhuset och andra samhällsviktiga verksamheter.  

Läs mer desinformation och att öva: 

Text om informationspåverkan

Samverkan i praktiken inom totalförsvaret (metod)

Totalförsvarsspelet

Blogginlägg - Vem ljuger och vem kan avgöra vad som är sant? 

Vill du veta mer?

Är du intresserad och söker kunskap? Ta gärna kontakt med oss: 

Anton Lif, Crisis Management, Combitech 
Henrik A-Twetman, Executive Advisory, Combitech