Bildkollage från Totalförsvarsdagen den 31 augusti 2022. I fokus på bilderna syns Susan Bergman (spelledare), Patrik Lundgren (Loomis) och Mikael Tornving (moderator).

Insikter från Totalförsvarsdagen

"Samverkan i praktiken" var det vi hoppats på när vi samlade ett drygt 80-tal deltagare från näringslivet, offentlig sektor och andra samhällsviktiga verksamheter en dag i augusti för att komma vidare inom totalförsvarsområdet. Och vi fick precis det vi önskade - rummet fylldes av reflektioner, utmaningar och möjligheter när vi spelade Totalförsvarsspelet. Engagemanget var stort!

Navet i Totalförsvarsdagen är ett fysiskt kartspel som vi på Combitech utvecklat, där vårt samhälle upplever störningar och en tilltagande kris. Viktiga funktioner var ansträngda och hotade. Mikael Tornving (moderator), Susan Bergman (spelledare och hållbarhetschef på Combitech), Fredrik Revelj (spelansvarig) och spelare gjorde tillsammans med ett tiotal experter på läktaren och publiken en resa i tid genom gråzon mot höjd beredskap. Spelet hade ett speciellt fokus på transport- och varuförsörjning, energisektorn, finans- och betalsystem samt elektronisk kommunikationsinfrastruktur men kan spelas med andra sektorer också. 

På scenen fanns spelarna som bidrog med sin erfarenhet och kompetens, från vänster:

Patrik Lundgren, Risk- och säkerhetschef, Loomis.

Ulrika Dahlin, RiskManager, ICA. Projektledare Beredskap, Svensk Dagligvaruhandel.

Karl-Erik Svedin, Senior Security Advisor, Tele2.

Oscar Wide, CSO/CISO, Green Cargo.

Torbjörn Kaliff, Koncernsäkerhetschef/Säkerhetsskyddschef, Göteborgs Energi.

En gemensam lägesbild

Något som flera lyfte i rummet är behovet av att vid en krissituation snabbt kunna få en överblick av vilka samhällsfunktioner som är påverkade - en aktuell lägesbild. Vidare att få tillgång till och kunna dela information mellan myndigheter, näringsliv och andra samhällsviktiga verksamheter för att se vad som är påverkat, behov av åtgärder och vilken samverkan som behövs. En uppgift som handlar både om forum/nätverk, samverkan, system och lösningar för att kunna göra prioriteringar och insatser. (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har gett ut en informationstext "Att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar" som ger en förklaring till begreppet lägesbild.)

Kriser kan leda till stor oro och stress men också till stor omtanke och medmänsklighet. Det är viktigt att samhällsaktörerna på olika sätt arbetar för att skapa trygghet och säkerhet. Hur gör vi det på bästa sätt? Vikten av rätt informationsmängd och kanaler för att kommunicera med människor som påverkas, till exempel invånare, betonades. 

"Att kroka arm och hjälpas åt"

Insikter och frågor som lyftes, och där svaren inte finns givna.

Här behöver vi hjälpas åt att reflektera och arbeta vidare:

 • Vad är ett "normalt läge" i samhället och verksamheter? Om det finns rutiner och kunskaper om dessa är det lättare att fånga upp avvikelser. Hur agerar vi när något avviker? 
 • Behovet av omvärldsbevakning och planering - tillsammans.
 • Hur kan vi stödja varandra? Finns det kunskaper om roller och uppdrag likaså om nätverk och former för samverkan? Är de kända och övade?
 • Hur delar vi information? 
 • Hur skaffar vi oss ett gemensamt proaktivt arbete där samhället är i fokus och olika verksamheter samverkar? Idag har geografiskt områdesansvariga aktörer ett stort ansvar. Ofta behöver samverkan med privata aktörer utvecklas.
 • Hur skapar vi långsiktighet vid kriser och svåra situationer? Uthållighet behöver ses både ur ett personellt och ett materiellt perspektiv. 
 • Hur kan vi lära av situationer och bygga motståndskraft tillsammans? Likaså hur lär vi av innovativa lösningar som redan finns? 
 • Hur hanterar vi regelverk med mera?
 • Vilket stöd och möjligheter skapar tekniken?

Några tips att ta med dig i er verksamhet:

 • Identifiera vad som är samhällskritiskt och gör en analys kring hotbilden.
 • Skaffa förmåga att kunna göra en omfallsanalys, det vill säga hur händelser kan komma att utveckla sig och bygg beredskap för det?
 • Gör en beroendeanalys där du listar vilka externa kritiska beroenden det finns.
 • Planera för uthållighet och resursförstärkning.
 • Identifiera vilka verksamheten ska samverka med och börja lära känna varandra.
 • Fundera på hur du kan dela information med andra.
 • Utvärdera kontinuerligt och säkerställ att erfarenheter och lärdomar inte blir personliga utan snarare organisatoriska. Besluta om åtgärder, implementera och följ upp.