Bildtext: Pernilla Rönn (Combitech), Annika Nordgren Christensen (moderator) och Mikael Krusenberg (Combitech) under Totalförsvarsdagen 2020.

Gemensamma lösningar för ett motståndskraftigt samhälle

Sverige behöver ett modernt totalförsvar. Covid19-situationen har belyst vikten av detta. För att komma vidare krävs samverkan mellan det allmänna och näringslivet för att identifiera möjliggörare och utmaningar. Under Totalförsvarsdagen lyftes samtalet och dialogen.

I oktober arrangerades Totalförsvarsdagen för andra året, denna gång digitalt med hänsyn till Covid19. I fokus var näringslivets roll i totalförsvarsplaneringen och att blicka framåt, men också att dela erfarenheter och lärdomar under pandemin så här långt. Drygt 160 personer från näringslivet, myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och andra samhällsviktiga verksamheter lyssnade in och lotsades genom programpunkterna av moderator Annika Nordgren Christensen. Bland talarna och paneldeltagarna fanns representanter från politiken, offentliga verksamheter och näringslivet (se namn, titel och verksamhet längre ned i artikeln). 

Den ”röda tråden” var att skapa en bred samverkan och prata om näringslivets roll, flera av talarna och paneldeltagarna berörde det på olika sätt. Så här säger Camilla Asp, chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), i en kommentar;

”Vi behöver jobba vidare med att utveckla samarbeten med näringslivet. En viktig del för att komma framåt i samverkan mellan stat och näringsliv och åstadkomma konkreta åtgärder handlar om relationsbyggande, förtroende för varandra och förståelse för varandra för att samarbetet ska fungera. Om vi förstår varandras behov kommer vi att se de gemensamma lösningarna som leder till ett motståndskraftigt och robust samhälle.”

Mikael Toll, enhetschef för Trygg energiförsörjning på Energimyndigheten, lyfter fram vikten av långsiktighet;

”Utvecklingen av ett robust civilt försvar är en samhällsreform som kommer att ta tid. Vi ser en omfattande säkerhetsskuld inom många områden som inte är helt enkla att åtgärda. Samtidigt ser vi att flera av de nödvändiga förutsättningarna för att kunna jobba mer långsiktigt och metodiskt börjar falla på plats. Alla delar av samhället berörs och kan bidra, för att ge Sverige en bättre förmåga att stå emot yttre påverkan och hot.”

En kort reflektion och summering av samtalen 

  • Vi behöver skapa förtroende mellan det allmänna och näringslivet för att få till en effektiv samverkan. Vi måste göra det tillsammans och hitta samverkansformer. 
  • Det måste finnas affärsmässiga grunder för samverkan mellan det allmänna och näringslivet - ett incitament för alla involverade.
  • Kompetensen inom totalförsvarsområdet måste höjas, på alla nivåer. 
  • Det behövs långsiktiga avtal för att säkra kompetensförsörjningen, att ”bygga laget” och få förutsättningar att fylla på med yngre personal.
  • Det är viktigt att omhänderta erfarenheterna från Covid19-situationen, då det finns mycket att lära sig och ta med sig in i totalförsvarsplaneringen.
  • Mitt i pandemin kan vi se att näringslivet har en stor vilja att bidra men att det är otydligt hur man kontaktar det offentliga för att kunna bidra.
  • Skapa tydlighet kring befintliga beredskapslager och kunskap om behov av produkter som kan behövas och var de behövs.
  • Behov av att säkerställa leveranser för produkter. Vi ska bygga kunskap tillsammans och arbeta med kontinuitetsplanering. Alla verksamheter behöver en plan B.
  • Vi behöver en gemensam dimensionerande målbild för totalförsvaret.
  • Det krävs långsiktighet och finansiering samt att politikerna lämnar detaljerna till myndigheterna. Vi måste bygga ett totalförsvar som är hållbart.

Totalförsvaret – en högaktuell fråga

Föredragen och diskussionerna visar att totalförsvaret inte är en fråga där det finns en ensam lösning, det krävs bred samverkan, innovationskraft och fortsatta samtal. Vidare finansiering och långsiktighet.

- Totalförsvarsdagen gav en bred bild av vilka aktörer som behövs när en kris drabbar landet. Den satte också fingret på den svåra frågan hur krisberedskap, hur god den än är, sällan fungerar från dag ett på verkliga förlopp. Det krävs månader innan aktörer i praktiken har funnit sin roll. Likväl som vi behöver säkra internationella logistikkedjor för att stå starka i kris, behöver vi se över hur lokala företag snabbt kan kommunicera med myndigheter om behovsbilden och hur politiska eller regulatoriska hinder snabbt kan avhjälpas vid nästa kris, säger Paula Eriksson, kommunikationsdirektör, The Absolut Company - Pernod Ricard. 

- Det är viktigt att få till en bra dialog mellan näringslivet och det offentliga för att kunna matcha de ökade behov som finns vid en kris. På så sätt hjälps vi åt att skapa motståndskraft. En av erfarenheterna från allvarliga händelser och nu senast Covid19 är att det är viktigt att fundera kring sin verksamhet och vad som är affärs- eller samhällskritiskt. Likaså vad man har för förmåga att vid behov kunna anpassa och ställa om sin verksamhet, säger Jonas Raber, affärsområdeschef och senior rådgivare inom krisberedskap på Combitech.

Ta del av webbinariet i efterhand

Om du vill ta del av innehållet i webbinariet kontakta Combitech på totalforsvar@combitech.se så förmedlar vi länk och information. 

Medverkande i programmet under Totalförsvarsdagen

Presskonferens kring satsningar inom civilt försvar

Samma dag som Totalförsvarsdagen höll Sveriges inrikesminister, Mikael Damberg, och Sveriges Finansmarknads- och bostadsminister, Per Bolund, en presskonferens om att regeringen i budgetpropositionen för 2021 föreslår långsiktiga satsningar för att stärka och intensifiera återuppbyggnaden av det civila försvaret. Du hittar mer information om det här.

Combitech - din totalförsvarspartner

Med 70-års erfarenhet av metod- och teknikutveckling, såväl militärt som civilt, stödjer Combitech aktörer inom samhällsviktig verksamhet. Tillsammans bygger vi ett modernt totalförsvar. Här hittar du mer information. 


Bilder och grafik i artikeln: Combitech