Ett utsnitt av den strategiska dialogplattform som är framtagen inom Crossways Växjö tillsammans med samarbetspartners och företaget Usify.

Ett digitalt energi-ekosystem allt närmare

Under våren 2021 har två grupper inom samarbetsprojektet Crossways Växjö arbetat för att fördjupa idéer och möjligheter att skapa en digital plattform och ett ekosystem kring energilösningar. Senadin Alisic, digitaliseringsrådgivare och cybersäkerhetsexpert på Combitech, och som ansvarat för workshoparna berättar mer.

Skanska, Södra och Combitech driver tillsammans projektet Crossways Växjö för att utveckla området Bäckaslöv i Växjö. Diskussionerna kring energilösningarna är ett initiativ som kom upp under visionsarbetet för en smart och hållbar stadsdel. De verksamheter som deltog i de aktuella workshoparna är, förutom samarbetspartnerna, Siemens, Växjö kommun, Veab, Wexnet, Region Kronoberg, Linnéuniversitet, Micropower och SSAM.

Vad var syftet med workshoparna?

– Syftet var att konkretisera energilösningar och påbörja diskussionen kring möjligheter att integrera dessa i en digital plattform. Likaså att identifiera och lämna över arbetet till den aktör som kommer driva processen vidare. Samtliga aktörer ser ett behov av att tänka nytt och innovativt kring affärsmodeller.

Är det här första steget till ett ekosystem och i så fall på vilket sätt?

– Ekosystem är ett komplext begrepp att prata om i en kort intervju, det ska man ha med sig. Men kort, det finns olika typer av ekosystem som uppstår i samverkan. I workshoparna har vi  tydligt identifierat ett affärs- och ett innovations-ekosystem som ”bubblar parallellt”. Dessa ekosystem uppstår runt olika aktörer och de binder samman både innovation, affärsmodeller och medborgare. 

– Crossways Växjö med aktörer är en av pionjärerna som medvetet utvecklar stadsdelen på detta sätt men jag är personligen övertygad om att vi kommer se en ökad trend där städer utvecklas genom olika ekosystem i fortsättningen. När mognaden ökar kanske vi ser en ny typ av kommunalägda bolag som koordinerar datadriven smart stadsutveckling.  

Vilka har deltagit och bidragit i workshoparna?

– Det är blandning mellan kommunalägda bolag och stora och medelstora aktörer från näringslivet, vilket är optimalt. Samtliga verksamheter är intresserade av energilösningar men även fortsatt i utveckling av plattformen. De är på ett eller annat sätt redan verksamma inom energisektorn. 

Kom det fram några idéer som Crossways Växjö bör ta vidare?

– Det är många saker som kom fram som projektet och samarbetspartnerna bör ta med sig. Ett bra exempel är alla tankar kring en decentraliserad energilösning med lokal energiproduktion och lagring. En annan intressant diskussion är ett ökat behov av en lösning som balanserar energiförbrukningen och jämnar ut toppar. Vi har även tangerat behovet av att regioner och kommuner behöver kraftsamla mer i vissa frågor kring datadelning. 

– Deltagarna har även lyckats få fram första designen till den digitala plattformen och lyckats visualisera hur den kommer att integrera samtliga moduler i stadsdelen på sikt. Jag är väldigt stolt över arbetet som gjorts och jag hoppas kunna berätta mer när vi kommit ännu längre.

Vad är nästa steg?

– I nästa steg kommer vi att titta vidare på affärsmodeller relaterade till energilösningar och plattformen. Det behöver göras en del simuleringar och beräkningar för att säkra att lösningarna är ekonomisk hållbara. Vi kommer även att fortsätta titta närmare på övriga moduler som ingår i en smart stadsdel; till exempel transport, hälsa, cirkulärekonomi och så vidare för att få ett helhetsgrepp samtidigt som dessa integreras med arbetet som arkitekterna gör.  

Var det något som förvånade dig under samtalen?

– Det som förvånar mig mest är att samtliga aktörer är väldigt aktiva och är ”på tårna”. Det är inspirerande att se att alla involverade tror på att vi behöver en förändring och att alla måste bidra om vi vill att städer ska möta utmaningarna de står inför. Jag hoppas att verksamheter svänger lika fort som de individer som varit  involverade i arbetet hittills. Tillsammans skapar vi en hållbar förändring.

– Jag vill också tacka alla som bidragit.

Kontakta Senadin Alisic (se kontaktkort till höger om artikeln) om du vill veta mer. 
Denna artikel finns även på Crossways Växjös webbplats (se länkar i texten).

Kort om Crossways Växjö

Tillsammans med invånarna, näringslivet, offentlig sektor och akademin utvecklar projektet området Bäckaslöv och formar en stadsdel på ett nytt sätt. Genom samarbete, digitalisering och träbyggnation tar vi viktiga steg mot klimatneutralitet och att uppfylla FN:s 17 globala mål. Crossways Växjö blir ett nav för utveckling och innovation. Initiativtagare till projektet är Skanska, Södra och Combitech. Läs mer på projektets webbplats.

Artiklar och pressmeddelande

Dialog och samskapande i Crossways Växjö, läs artikeln här.

Hållbarhet, samarbete och digitalisering i fokus när ny stadsdel i Växjö ska formas, läs pressmeddelandet här.