Cyberförsvarsövning med sjöfartsperspektiv

Att öva sin verksamhet för olika former av angrepp är en framgångsfaktor för att skapa motståndskraft. Sjöfarten, med tillhörande civila och militära verksamheter, tränade nyligen på detta under försvarsmaktsövningen SAFE Cyber 21. Utredare från Combitech och Saab medverkade för att stärka den gemensamma förmågan.

SAFE Cyber genomfördes i november och är en teknisk övning fokuserad på sjöfartssektorn. Under dagarna deltog Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och systemleverantörer för att träna medan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) stod för övningsledning och agerade angripare. Stridsfältet utgjordes av hypotetiska nätverk med olika funktioner som fanns mellan de övade aktörerna. Det hela gick ut på att detektera angrepp och rapportera dessa till övningsledningen samt att samverka mellan de olika aktörerna för att hantera dessa angrepp.

 Under SAFE Cyber ges deltagande organisationers personal en unik möjlighet för att öva incidenthantering som förberedelse för dator- och nätverksoperationer som kan komma att riktas mot Sverige, säger överste Patrik Ahlgren, chef för cyberförsvarssektionen vid Ledningsstabens CIO-avdelning, i Försvarsmaktens högkvarter.

 SAFE Cyber är betydelsefull för att skapa medvetenhet kring cybersäkerhet. Det är nyttigt att öva, både utifrån ett utredningstekniskt perspektiv men också för att träna samverkan. Combitech och Saab vill bidra till att säkra leverantörskedjan och leverera produkter som bidrar till ett starkare försvar, säger Henrik Ryttergard, samordnare för Combitech och Saab vid övningen.