Bild: Scenario och händelseutveckling visualiserades på en stor karta under övningen Leoniderna. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle av Combitechs medarbetare.

Combitech stöttade Luftfartsverket i myndighetens största totalförsvarsövning någonsin

Den 28-30 november 2023 genomförde Luftfartsverket (LFV) med Combitechs hjälp totalförsvarsövningen Leoniderna. Med totalt 124 deltagare var det den största totalförsvarsövningen myndigheten någonsin genomfört. Övningen pågick under två och en halv dag. Förutom LFV-medarbetare deltog även Försvarsmakten och flertalet andra myndigheter inom totalförsvaret i transportsektorn.

Regeringsuppdrag krävde internt samarbete och extern samverkan 

Fokus under övningen var att öva uppstart av LFV:s krigsorganisation, samarbete internt samt samverkan externt. Scenario och händelseutveckling var baserat på FOI:s typfall A. Övningen startade med att Sverige sattes i högsta beredskap och att LFV aktiverade sin krigsorganisation. Strax därefter fick LFV tillsammans med ytterligare några myndigheter ett regeringsuppdrag att ta över driften av en privat flygplats. 

Alternativ ledningsplats och alternativa sambandsmedel

Som en följd av hot från främmande makt under övningen beslutade Länsstyrelsen Östergötland om evakuering av centrala Norrköping. Länsstyrelsen deltog i övningens motspel. De medarbetare som deltog i övningen på LFV:s huvudkontor i Norrköping evakuerades därefter till en alternativ ledningsplats. 

 Under övningen prövade vi ledning från en alternativ ledningsplats. Det har inneburit ett omfattande förberedelsearbete men också ovärderliga lärdomar framåt. Jag skulle vilja påstå att förberedelsearbetet har lärt oss minst lika mycket som genomförandet av övningen, säger Pär Thornell, övningsansvarig på LFV som beställt övningen.

Vidare innehöll händelseutvecklingen fysiska attacker, cyberattacker, påverkansoperationer och sabotage från angriparland. Under dag två av övningen övades alternativa samband genom en simulering av att samtliga administrativa system och kommunikationer, såväl via internet som telefon, slutade att fungera under en timme.

Övningen avslutades med att Försvarsmakten framgångsrikt avvärjde en invasion i luften och till sjöss samt att skadade kunde flygas ut ur Sverige för att få vård utomlands. Allt tack vare att LFV framgångsrikt löst sin del i regeringsuppdraget.

 LFV är en viktig del av Sveriges totalförsvar och vi behöver också öva för att stå robusta och stadiga inför en utmanande framtid. Övningen var ett led i att fortsätta utveckla vår totalförsvarsförmåga. Vi har fått ett väldigt bra stöd av konsulterna från Combitech i det här arbetet, fortsätter Pär Thornell.

Combitechkonsulter i spelledningen

Combitech har varit involverade i hela processen med planering, genomförande och utvärdering av övningen genom Fredrik Revelj som biträdande övningsledare, Charlotta Eneving som spelledare och Joanna Davis som utvärderingsledare. Spelledaren styrde motspelet som i Leoniderna bestod av cirka 25 personer från bland annat LFV, Försvarsmakten, Transsportstyrelsen, Trafikverket, Swedavia och Länsstyrelsen Östergötland. 

Under hela övningen lades ett stort fokus på kontinuerligt lärande genom löpande utvärdering utifrån After Action Review (AAR) samt genom diskussionspass kring förmågor, förutsättningar och förhållningssätten i ramverket "Gemensamma grunder för samverkan och ledning".

Övningen var en del av ett mer långtgående stöd som Combitech gett LFV under många år i att bygga upp kunskap och förmåga inom krishantering och civilt försvar.

 Det har varit ett väldigt bra övningsupplägg som arbetats fram med stöd av konsulterna från Combitech som verkligen prövat och utmanat oss men också gett värdefulla insikter och lärdomar som vi tar med oss i den fortsatta förmågeutvecklingen som nu tar vid, sammanfattar Dan Priebe, LFV, och övningsledare under Leoniderna.