Totalförsvar utifrån ett näringslivsperspektiv

Det finns en stor kraft i de svenska företagen och som behövs i uppbyggnaden av ett modernt och motståndskraftigt totalförsvar. En undersökning som Combitech gjort tillsammans med Demoskop, och där över 500 beslutsfattare i näringslivet tillfrågats, visar att 77 procent anser att det saknas tydlighet i hur de ska kunna bidra. Här finns en outnyttjad potential.

År 1995 fanns det cirka 11 000 utpekade krigsviktiga företag i Sverige, ett system som fasades ut i slutet av 1990-talet. Mycket har hänt sedan dess, då vi bland annat upplevt en global pandemi och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge.

Totalförsvaret har blivit en högaktuell samhällsfråga och vi måste bygga upp nya strukturer, men det saknas idag regelverk för hur företag ska ersättas för att planera och resurssätta för att hantera krig i Sverige. Det är också angeläget att företagen är motståndskraftiga i förhållande till svåra fredstida störningar. Mot bakgrund av det lanserade vi Totalförsvarsrapporten den 3 maj.

Den visar bland annat att endast 10 procent gjort sitt beredskapsarbete men att 70 procent vill lära sig mer, så engagemanget finns där.

- Varannan beslutsfattare i undersökningen anser att det är angeläget att bidra i totalförsvaret, samtidigt som 77 procent anger att det finns en otydlighet hur man ska göra det. Här finns en stor potential och vi behöver skapa förutsättningar och agera nu, speciellt när vi ser vad som händer i vår omvärld. Jag ser också att det finns utmaningar som vi behöver diskutera som exempelvis hur vi tar hänsyn till att företagen ofta verkar på en global marknad med en just in time-linje samt internationella leverantörskedjor, säger Mikael Krusenberg, divisionschef Security Solutions på Combitech.

Beredskapsfrågan måste upp på samhällsagendan

Samtidigt anger en knapp fjärdedel att de diskuterar beredskapsfrågan i tillräckligt hög utsträckning i vardagen. De områden som flest har förmåga att hantera är pandemi och smittspridning samt informationssäkerhet och cybersäkerhet. Det är inte förvånande, då det är händelser och situationer som verksamheter och samhället behövt öva på. Det visar vikten av att erfarenheter ger kunskap och beredskap, så att öva och planera är ett sätt att nå dit.

- Du vill kunna leverera till dina kunder även under ”störda förhållanden”. Att arbeta med kontinuitetshantering och öva förmåga att hantera påfrestningar i den egna verksamheten är ”a och o”. Det är även bra att öva tillsammans med andra. På så vis kan du säkra inkomst och samtidigt bygga motståndskraft i samhället, säger Kajsa Helmbring, sakkunnig inom civilt försvar på Combitech.

Totalförsvarsrapporten i korthet

  • Varannan beslutsfattare anser att totalförsvaret är en angelägen fråga
  • Men endast tio procent av Sveriges företag har beredskap för att klara en påfrestning i samhället
  • Samtidigt som mer än hälften upplever att verksamheten inte har en viktig roll i totalförsvaret
  • 70 procent vill lära sig mer om beredskap och hur verksamheten de arbetar i kan bidra
  • 77 procent upplever en otydlighet om vad som gäller från regering och myndighet
  • Informationssäkerhet och cybersäkerhet är de beredskapsfrågor som diskuteras i högst grad
  • Pandemi eller allvarlig smittspridning är de frågor som företagen tycker de har störst beredskap och kunskap för att hantera. 

Läs ett sammandrag av Totalförsvarsrapporten (pdf-format).