Rekordresultat för Combitech första kvartalet

Den nordiska lösnings- och konsultpartnern Combitech lämnar sin kvartalsrapport för januari-mars 2021. Rapporten visar på ett kraftigt ökat resultat första kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. Även orderingång och rörelsemarginal ökar. Det gör att Combitech ser ett fortsatt stort behov av att rekrytera.

‒ Vi har ännu ett starkt kvartal bakom oss. Rörelseresultatet har ökat med 53 % och vi får åter bekräftat att vår unika kombination av digitalisering och cybersäkerhet ligger helt i linje med marknadens behov. Med den positiva utvecklingen ser vi ett fortsatt stort behov av att rekrytera på alla våra orter, säger Combitechs vd Hans Torin.

En fortsatt stor efterfrågan från industriföretag som vill ta nästa steg i Industri 4.0 i kombination med det stora samhällsfokuset på säkerhetsfrågor och Totalförsvarets återuppbyggnad, har bidragit till den ökade orderingången och det starka resultatet. Även minskade kostnader till följd av Coronapandemin, i form av minskat resande och färre fysiska möten påverkar resultatet positivt.

Under kvartalet offentliggjordes att Hans Torin kommer att avgå som vd per den 1 juli. Ny vd blir Jessica Öberg, nuvarande styrelseordförande i Combitech och chef för affärsområde IPS inom Saab.

 Jag har haft en önskan under ett tag om att trappa ner.  Nu i samband med att Combitech får en ny och mer oberoende roll inom Saab-koncernen, passade det bra att lämna över. Det har varit 6 fantastiska år i min roll som vd, där jag fått vara med Combitech i en stor utvecklingsresa med ett stadigt ökat resultat och en omsättning vuxit med över 1 miljard, säger Hans Torin.

VIKTIGA HÄNDELSER, JANUARI-MARS 2021

  • I mars presenterades en omorganisation inom Saabkoncernen, som Combitech tillhör. För Combitech innebär det en mer oberoende roll inom koncernen samt att Jessica Öberg, nuvarande styrelseordförande I Combitech och chef för affärsområde IPS inom Saab, kommer att ta över som vd för Combitech den 1 juli 2021.
  • Under kvartalet har Combitech haft i uppdrag av Skogsstyrelsen att vidareutveckla den AI-lösning som man tidigare tagit fram för att upptäcka granbarkborreangrepp. Lösningen underlättar Skogsstyrelsens arbete och gör att barkborreaangrepp upptäcks snabbare.
  • Combitech har vunnit viktiga uppdrag inom finansbranschen kopplade till det europeiska ramverket TIBER. Uppdragen innebär bland annat att genom grundligt Threat Intelligence-arbete ta fram hotbild och realistiska scenarion som används som utgångspunkt för avancerade säkerhetstester.
  • Combitech har tecknat en rad nya avtal inom offentlig verksamhet inom framför allt it-tjänster och informationssäkerhet.
  • Under året har Combitechs åtaganden inom totalförsvaret, både det civila och militära ökat. Combitech stöder sedan tidigare ett större antal myndigheter inom återuppbyggnaden av totalförsvaret. 
  • Combitech har tecknat ramavtal med Avinor Air Navigation Services, som ansvarar för flertalet norska flygplatser, gällande användning av Combitechs lösningen AWOS för automatisk väderobservation. Lösningen används sedan tidigare av den stora majoriteten av svenska flygplatser samt flertalet regionala flygplatser runt om i världen.
  • I mars anslöt Combitech sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna i syfte att accelerera sitt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen.

Nyckeltal, januari-mars 2021

Orderläge 

Orderingången första kvartalet var 759 MSEK, en ökning med 20 % jämfört med första kvartalet 2020 (633 MSEK).

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 696 MSEK, en tillväxt på 6% (659 MSEK).

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) var 72 MSEK, en ökning med 53 % jämfört med samma period 2020 (47 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 10,4 procent, jämfört med 7,2 procent 2020.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet var 66 MSEK, jämfört med 193 MSEK första kvartalet 2020.

 

För ytterligare information

Åsa Scherling, Kommunikationschef, Combitech 

Tel: 0734-18 77 98, E-post: asa.scherling@combitech.com 

Merton Kaplan, IR-ansvarig, Saab AB 

Tel: 0734-18 20 71, E-post: merton.kaplan@saabgroup.com

 

Om Combitech

Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Vi är 1900 medarbetare, som hjälper företag, industri och offentlig sektor att dra nytta av teknik och digitalisering för ett hållbart och säkert samhälle. Technologywith a purpose, helt enkelt!  Läs mer på www.combitech.se 

Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.