Hamn i Borås och självkörande lastbilar kan ge effektivare transporter

En inlandshamn i Borås och autonoma lastbilar skulle kunna bidra till effektivare containtertransporter mellan Göteborgs hamn och Viareds logistikpark. Nu startar ett stort forskningsprojekt som skall skapa förutsättningarna för detta. Combitech är en av parterna i projektet.

Varje dag färdas många lastbilar med containrar mellan Göteborgs hamn och företagen i Viareds logistikpark i Borås. Att effektivisera dessa transporter skulle betyda mycket för företagens lönsamhet och för samhället i stort, tack vare minskad miljöpåverkan och ökad säkerhet.

Det här är bakgrunden till ett nytt stort svenskt forskningsprojekt som heter AutoFreight där ett tiotal partners tillsammans skall försöka hitta lösningarna som gör containertransporter mer effektiva.

”Styrkan i det här projektet är att vi är många partners som jobbar brett.”, säger Emma Wermström, projektledare på Volvokoncernen och den som samordnar projektet.  ”Skall vi få stor samhällseffekt räcker det inte med bara effektivare lastbilar”.

Volvokoncernens del  i projektet är att forska kring automatiserade lastbilar. Målet är att skapa förutsättningar för självkörande lastbilar längs en delsträcka av vägen mellan Göteborgs hamn och handelsområdet utanför Borås. Visionen är att föraren kommer köra som vanligt från hamnen till riksväg 40 men tillåta att lastbilen kör själv på motorväg.

”Det är visionen, men under själva projektets gång kommer föraren alltid vara den som styr lastbilen. Självkörningsfunktionerna kommer vi, av säkerhetsskäl, bara validera på testbanan Asta Zero”, säger Emma Wermström.

Chalmers tekniska högskola leder testerna med den självkörande lastbilen på testbanan och är med och utvecklar de algoritmer som krävs.

GDL Transport är ett av de transportföretag som idag kör containrar på sträckan. Volvo kommer att tillhandahålla en lastbil utrustad med ett stort antal sensorer. Data från sensorerna visar hur förarna kör lastbilen på sträckan och den informationen används därefter för att utveckla algoritmer för självkörande lastbilar.

Metoden att samla in data från lastbilen utvecklas av teknikkonsultföretaget Combitech. Deras andra uppgift i projektet är att vidareutveckla ett transportledningssystem som kan se till att lastbilarna alltid kör den optimala vägen mellan hamnen och Borås beroende bland annat på trafiksitutationen.

Trafikverket är också med i projektet för att undersöka vad som krävs av infrastrukturen för att det skall fungera med självkörande fordon på riksväg 40 i framtiden. Det kan t ex handla om digitala punkter längs vägen som hjälper fordonen att positionera sig.

Men det är inte bara själva transporten som avgör hur effektivt systemet fungerar. Till exempel är det ibland krångligt med administrationen av containrarna i hamnen vilket leder till att dessa blir stående onödigt länge innan de kan distribueras.

”En viktig del i projektet är därför Borås stads mål att skapa en inlandshamn eller Dry Port i Viared”, säger Emma Wermström. ”Då skulle containeradministration kunna ske där istället, och ge förutsättningar att rejält korta handläggningstiderna.”

Fyra av företagen i Viareds logistikpark deltar också i projektet: Ellos Group, Kerry Logistics, Speed Group och Volvo Bussar. Deras uppgift är att undersöka hur de skulle kunna samarbeta mer för att förbättra flödet av containrar och maximera transporternas kapacitet för att på så sätt minska antalet transporter.

Projektet skall pågå till början av 2020 och har en budget på drygt 50 miljoner kronor. Innovationsmyndighet Vinnova står för 21 miljoner kronor och parterna i projektet står för resten.