Jessica Öberg, vd Combitech.

Fortsatt stabilt orderläge & hög efterfrågan för Combitech

Den nordiska lösnings- och konsultpartnern Combitech lämnar sin kvartalsrapport för april – juni 2022. Rapporten visar på en stark marknad med fortsatt tillväxt och hög efterfrågan. Intresset för Combitech både som arbetsgivare och som lösningspartner är fortsatt högt.

– I en tid präglad av ett komplext säkerhets- och ekonomipolitiskt omvärldsläge fortsätter Combitech att utvecklas stabilt. Tillsammans med våra kunder och partners bidrar vi till ett hållbart och motståndskraftigt samhälle genom att stärka Sveriges totalförsvar, leda industrins digitala omställning, och stödja våra offentliga verksamheter i säkerhetsfrågor säger Jessica Öberg, vd på Combitech.

Combitech ser en fortsatt hög efterfrågan från både industri och offentlig verksamhet vad gäller lösningar och kompetens kopplade mot informationssäkerhet, digitalisering och effektivisering. För att möta den höga efterfrågan från kunder har Combitech fortsatt ett stort rekryteringsbehov. Detta medför ett ökat fokus på att både rekrytera nya, samt behålla nuvarande medarbetare genom satsningar på bland annat talangprogram och kompetensutveckling.

Viktiga händelser april – juni 2022

  • I rådande säkerhetsläge fortsätter Combitech att stödja viktiga kunder inom försvarssektorn. Nya affärer med uppdrag mot BAE Hägglund, Saab, FMV och FM har vunnits under kvartalet.
  • FMV har under våren gett Combitech tilldelning i ramavtal gällande systemsäkerhet. Ramavtalet avser flertalet anbudsområden däribland Fordon, Ledningssystem och verksamhetsutveckling. Combitech får därigenom möjlighet att stötta FMV/FM på bredden inom systemsäkerhetsområdet. Ramavtalsperiod är 2 år med möjlighet till option ytterligare 2 år.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under kvartalet tecknat ett ramavtal med Combitech för konsulttjänster inom krisberedskap och civilt försvar. Förbindelsen innebär att vara en resurs inom området samhällets funktionalitet i kris, höjd beredskap och krig.
  • Combitech och Holmen Iggesund har ingått ett avtal där Combitech kommer att leverera ett privat 5G nät för utomhus- och inomhustäckning för Iggesunds bruk. Installationen är ett första steg i Iggesunds ambition att skapa det smartaste kartongbruket i Sverige.
  • Combitech har under kvartalet signerat ett partneravtal med Swedish Space Corporation (SSC) gällande tekniska konsulttjänter. Avtalet avser SSC:s verksamhet vid rymdbasen Esrange Space Center, belägen utanför Kiruna.
  • Som ett led i behovet av framtida kompetensförsäkring har Combitech fördjupat samarbetet med Mälardalens Universitet där våra sommarjobbande gymnasieelever i år blir universitetsstudenter och får möjligheten att delta i en fyra veckors universitetsutbildning fokuserad på bl.a. grunderna till AI och maskininlärning, cybersäkerhet, cloud computing, systemintegration, augmented och virtual reality.

Nyckeltal för januari – juni 2022*

*jämförelseåret är proformajusterat

Orderläge

Orderingången första halvåret var 1 683 MSEK, en minskning med 2 procent jämfört med första halvåret 2021 (1 725 MSEK).

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 1 661 MSEK, en ökning med 4 procent jämfört med samma period 2021 (1 591 MSEK).

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) var 136 MSEK, vilket är en minskning med 16 procent jämfört med föregående år (162 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent, jämfört med 10,2 procent 2021. Det lägre rörelseresultatet förklaras av en förändring i mixen av sålda tjänster samt högre kostnader.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet för halvåret uppgick till 20 MSEK, jämfört med 161 MSEK första halvåret 2021. Minskningen förklaras av det minskade rörelseresultatet men främst en koncernintern omorganisation som fick en negativ kassaflödespåverkan på Combitech 2022.

Antal medarbetare

Antal medarbetare var vid slutet av andra kvartalet 2 075.

För ytterligare information kontakta: 

Ulrica Matsers, kommunikations- och marknadschef, Combitech. 
Tel: 0734-46 00 70, E-post: ulrica.matsers@combitech.com 

Merton Kaplan, IR-ansvarig, Saab AB.
Tel: 0734-18 20 71, E-post: merton.kaplan@saabgroup.com