Jessica Öberg, vd Combitech.

Combitech uppvisar fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet 2023

Det stora behovet av Combitechs domänkompetenser, bland annat inom totalförsvar, driver efterfrågan på företagets experter och tjänster. Under kvartalet växer omsättningen organiskt med 16%. Ackumulerat under året har omsättningen vuxit med 19%.

Intresset för Combitechs expertis inom civilt och militärt försvar, artificiell intelligens och cybersäkerhet fortsätter att förstärkas. Samtidigt behöver allt fler verksamheter stöd med att bygga kunskap för att hantera desinformation, något som ökar markant.

 Den ökande efterfrågan på våra experter är ett kvitto på den viktiga och djupa kompetens vi på Combitech besitter för att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Våra medarbetare är den absoluta kärnan i vår verksamhet, och deras insatser i olika samhällssektorer gör skillnad, säger Jessica Öberg, vd på Combitech.

Olika delar av samhället, som näringsliv, politik och akademi, har ett stort behov av och en vilja att accelerera samhällsutvecklingen med hjälp av teknik och integrerade arbetssätt. Demonstrationsveckan för forsknings- och innovationsarenan WARA-PS i Västervik i september, där Combitech har en ledande del i utvecklingen, är ett exempel på hur verksamheter möts för att titta på hur AI, autonomi och människa kan samverka i civila räddningssystem.

Combitech har också hållit en fortsatt hög rekryteringstakt och välkomnat 165 nya medarbetare under kvartalet, samtidigt som personalomsättningen minskar. 

 Som en ledande nordisk tech-, lösnings- och konsultpartner är det helt avgörande att vi i en omvärld med allt snabbare utvecklingstakt fortsätter att fokusera på vår kompetensutveckling. Vårt sätt att arbeta med personlig utveckling, exempelvis under den senaste kursveckan där 700 medarbetare breddade sin kompetens inom olika områden, är därför viktig både för vår leverans och för våra medarbetares tillväxtmöjligheter, fortsätter Öberg. 

Viktiga händelser under kvartalet

  • Förlängning av avtal med Försvarsmakten för svenska försvarets TeleNät (FTN) rörande landsomfattande nätverk och IP-baserad infrastruktur. 
  • En ny order för genomförandet av en förstudie av Private Network/5G vid BAE Systems Hägglunds testanläggning. 
  • Combitech stärker sin position inom finanssektorn, genom vunna kontrakt, som leverantör av TIBER-tester i Norden.
  • Demonstrationsvecka i september för forsknings- och innovationsarenan WARA-PS, som fokuserar på hur AI, autonomi och människa kan samverka i civila räddningssystem.
  • Under kvartalet startade 13 nyutexaminerade Combitechs Talent program, som genomförs för tredje gången, fokuserande på AI.
  • Under kvartalet genomförde Combitech sina årliga kursveckor där cirka 700 medarbetare fördjupat och breddat sin kompetens på flera områden.

Nyckeltal för juli-sept 2023 (jämförelsetal Q3 2022 inom parentes) 

Försäljningsintäkter: Omsättning 816 MSEK (703 MSEK)

Resultat och marginal: Rörelseresultat, EBIT 43 MSEK (36 MSEK)

Rörelsemarginal: 5,3% (5,1%) 

Operativt kassaflöde: -36 MSEK (-113 MSEK) 

Antal medarbetare i slutet av tredje kvartalet: 2 245 (2 142)

För ytterligare information kontakta:  

Ulrica Matsers, kommunikations- och marknadschef, Combitech AB

Tel: 0734-46 00 70, E-post: ulrica.matsers@combitech.com 

Merton Kaplan, IR-ansvarig, Saab AB  

Tel: 0734-18 20 71, E-post: merton.kaplan@saabgroup.com