Combitech har under våren fått tilldelning i flertalet ramavtal från FMV och Försvarsmakten

Combitech bidrar till ett hållbart och motståndskraftigt samhälle. Under våren har Combitech fått förtroendet att fortsätta vara med och stödja svenskt militärt försvar via tilldelning i flertalet ramavtal och beställningar från FMV och Försvarsmakten.

Flyg

Combitech har under våren fått förtroendet att leverera tjänster inom Flygmaterielområdet i anbudsområde 7) Systemstrateg (22FMV2432 Ramavtal avseende Tekniska konsulter inom Flygmaterielområdet inklusive rymd).

Ramavtalet kommer att kunna tillämpas för avrop av FMV och Försvarsmakten.

Systemstrategerna kommer kunna stödja avseende den strategiska styrningen för utveckling av materielförsörjningen inom Flygområdet, främst inom områdena helikopter-, stridsflyg-, transport-, specialflyg- och flygutbildningssystem.

Combitech och FMV ska även undersöka möjligheter att utveckla verksamhet och åtagande samt söka samordning av aktiviteter för att ytterligare förbättra tillgänglighet och försörjningstrygghet både i fredstid och vid ett förändrat omvärldsläge inklusive en kris samt ge högre kostnadseffektivitet för anbudsgivarens verksamhet.

Omfattningen för anbudsområden, inkl. samtliga optioner är sju (7) år med en total volym av timmar på upp till 80500 h.

LSS Mark

Combitech har under våren stöttat Försvarsmaktens införande av LSS Mark på ett flertal platser, däribland Skövde, Kungsängen samt Eksjö.

Vårt stöd har bland annat bestått i genomförande av utbildning på den materiel som installeras i plattformarna för att skapa förutsättningar för förbanden att kunna nyttja ledningsstödsystemet. Utbildningen har omfattat konfiguration, driftsättning och felsökning av ingående komponenter.

Arbetet har skett i nära dialog med förbanden och har utöver utbildning också omfattat vårt ordinarie stöd som Ledinfo SE försörjer FM med såsom grunddata, kartdata etc.

Vädertjänstens Infosystem

Combitech har under våren fått förnyat förtroende att stötta framför allt Försvarsmakten men även FMV i rollen som vidmakthållandeleverantör för Vädertjänstens Infosystem genom tilldelning på upphandling 22FMV1585 Vidmakthållandeleverantör för Vädertjänstens Infosystem (VTS IS).

Exempel på ingående tjänster är: tjänsteleverans, projektledning och administration; konfigurationsledning, underhållsberedning, felavhjälpning, driftstöd, systemstatusuppföljning samt tjänster kopplat mot End of Life.

Utöver detta finns möjlighet att stötta med förändring/modifiering, utbildning, teknisk dokumentation samt utredningar.

Ramavtalets totala varaktighet kommer att uppgå till 6 år samt ytterligare 8 månader beroende på hur optioner utlöses. Den maximala volymen för detta ramavtal inklusive optioner är 73,8 MSEK.

Systemsäkerhet

FMV har under våren upphandlat ett ramavtal för tekniska konsulter avseende Systemsäkerhet (21FMV5608 Ramavtal Systemsäkerhet 2022 – 2026) inom sju anbudsområden. Dessa områden är Fordon, Vapen och ammunition, Fartyg och dykerimateriel, Flygplan och helikoptrar, Ledningssystem, Gemensam materiel samt Verksamhetsutveckling.

FMV bedömer ett behov av upp till cirka 70 000 timmar under avtalsperioden inklusive optionsperiod. Behovet baseras på myndighetens bedömning av behov av kompetens inom Systemsäkerhet i kombination med planerade beställningar från FM. Ramavtalsperiod är 2 år med möjlighet till option ytterligare 2 år. Avropsberättigade parter är FMV och Försvarsmakten.

FMV har tecknat ramavtal med ett antal leverantörer. Combitech fick tilldelning inom samtliga områden samt har blivit etta inom områdena Fordon, Fartyg och Dykerimateriel, Flygplan och helikoptrar, Ledningssystem samt Verksamhetsutveckling.

Detta innebär att Combitech kommer kunna stötta FMV/FM på bredden inom systemsäkerhetsområdet.